Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Raad van Bestuur

Samen werken aan inclusie

In het jaar 2022 hebben we een punt achter COVID-19 gezet. Hoewel het een lastige periode was, heeft de organisatie veel veerkracht laten zien. Onze medewerkers toonden altijd weer de flexibiliteit om de werkzaamheden in een andere vorm te organiseren en door te gaan. We moesten ineens allemaal vol inzetten op digitalisering en daar zijn we goed in geslaagd. Er zijn zelfs Aurisbrede digitale netwerken ontstaan. Maar in ons onderwijs en onze zorg is persoonlijk contact enorm belangrijk. Real life contact is niet alleen voor onze leerlingen, maar voor ons allemaal heilzaam gebleken!

Het doel van Auris is met expertiseontwikkeling en inzet bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving. Een belangrijke ontwikkeling in het onderwijs was de publicatie van de werkagenda van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2022. Deze beschrijft voor het gehele onderwijsveld de contouren van hoe we voor 2035 komen tot meer inclusie. Met ook grotendeels een nieuwe invulling voor het speciaal onderwijs. Deze werkagenda is voor Auris belangrijk, want daarop baseren wij onze toekomstplannen. Ook binnen Siméa, de brancheorganisatie waar Auris onderdeel van is, zetten we met een intensievere samenwerking in 2022 de volgende stap richting inclusiever onderwijs.

Een belangrijke ontwikkeling in onze zorg was de stelselwijziging van de financiering van de zintuiglijk gehandicaptenzorg in 2020. Auris heeft in diverse projectgroepen de inrichting van de zorg onder de loep genomen en inhoudelijke wijzigingen in 2022 daadwerkelijk geëffectueerd. Daarmee hebben we een belangrijke stap gezet door met behoud van kwaliteit met minder kosten zorg te blijven leveren.

Herijking koers

Eenmaal in de vier jaar herijkt de Koninklijke Auris Groep haar koers op grond van relevante externe en interne ontwikkelingen. Gedurende dit traject, dat in 2022 werd uitgevoerd, concludeerden wij dat de koers zoals die in 2018 is geformuleerd, op hoofdlijnen nog steeds actueel en toekomstbestendig is. Met de inzet op expertiseontwikkeling om meer inclusie te realiseren, bereid Auris zich voor op de toekomst. Wel zetten we in op deels nieuwe strategieën om onze doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. In dat kader hebben we eind 2022 een Wetenschappelijke Adviesraad geïnstalleerd die ons adviseert over (wetenschappelijk) onderzoek, over innovatie en over brede maatschappelijke vraagstukken in het kader van meer inclusief werken.

Technologie en digitalisering

De technologische mogelijkheden op tal van terreinen ontwikkelen zich in steeds hoger tempo. De focus van Auris ligt inmiddels steeds meer op de ontwikkeling van technologie die van waarde is voor onze doelgroep. Omdat dit de kwaliteit van onderwijs en zorg verbetert of de toegankelijkheid van de samenleving voor de doelgroep vergroot. Denk hierbij aan spraaktechnologie, Artificial Intelligence, Virtual Reality en Augmented Reality. Binnen Auris is inmiddels een afdeling Innovatie actief. Daarnaast is verder gebouwd aan business intelligence om de expertiseorganisatie op tal van ontwikkelingen, zoals onderzoek, te ondersteunen. Ook om die reden zijn we de transitie naar een volledig vernieuwd ICT-fundament gestart.

Fundament

Het meest cruciale fundament van Auris is nog niet benoemd: onze collega’s. Met al hun professionaliteit en bevlogenheid werken zij elke dag direct, in het primair proces, of indirect in de ondersteuning, aan het realiseren van onze missie. Samen zorgen zij dat onze kinderen zich optimaal ontwikkelen,  zodat zij effectief kunnen meedoen aan de samenleving.

Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van Bestuur

Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur