Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Raad van Bestuur

Wat er ook gebeurt, Auris gaat door

Wie had gedacht dat COVID-19 ook in 2021 zo’n stempel op ons dagelijks leven zou drukken. Ook Auris had, net als in 2020, te maken met van overheidswege opgelegde maatregelen. Dat betekende dat de scholen als gevolg van twee lockdowns gedurende een aantal weken gesloten waren en onderwijs op afstand weer (tijdelijk) de norm werd. Nu hadden we al geleerd van de lockdowns in 2020, dus de overgang voor onze kinderen en leerkrachten was minder groot. Maar optimaal is het natuurlijk niet. 

Het is de ambitie van Auris om expertiseorganisatie te zijn op het gebied van spraak, taal en gehoor in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren, volwassenen en de stakeholders in ons werkveld. Daar hebben we ook in 2021 sterk op ingezet. Daarnaast stond het andere hoofddoel van Auris, te weten ‘het aanbieden van inclusiever onderwijs en zorg’ hoog op onze agenda. 

Inclusiever onderwijs

Voor wat betreft het inclusiever onderwijs hebben we eind 2021 in opdracht van en in samenspraak met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen in cluster-2 met drie andere instellingen een meerjaren verbeteragenda opgesteld. Hierin is afgesproken dat we gaan samenwerken aan de realisatie van beter inclusief onderwijs door evidence informed te werken met als doel allemaal dezelfde kwaliteit van dienstverlening aan te bieden. Daarnaast beraden we ons als cluster op de vraag hoe we het reguliere onderwijs hierin beter kunnen ondersteunen. 

Ontwikkelingen in de zorg

In 2020 vond een stelselwijziging plaats over de financiering van de zintuiglijk gehandicaptenzorg. Vervolgens hebben wij onderzocht of de inhoud van de zorg die Auris biedt nog past bij de financiering. Hieruit is een aantal voorstellen gekomen. In 2021 zijn op basis daarvan besluiten genomen waardoor we ons zorgaanbod op bepaalde punten moesten wijzigen. De invoering implementatie hiervan is inmiddels gestart. De lockdowns hebben ervoor gezorgd dat een deel van ons zorg- en onderwijsaanbod is gedigitaliseerd. Onderzocht is of we ook de opgedane kennis en ervaring vanuit de lockdowns in de zorg structureel en duurzaam kunnen opnemen. Ook dat leidde tot een aantal wijzigingen in ons zorgaanbod. Dat was niet altijd makkelijk, maar wel essentieel om de zorg voor de komende jaren op hoog kwalitatief niveau te kunnen blijven bieden. 

Onderzoek

Onderzoek is ook een van de kerntaken van Auris. Het project Deelkracht heeft drie jaar gelopen. Samen met onze partners bereiden we ons voor op de volgende cyclus van drie jaar. Zo werken we continu aan de ontwikkeling van onze expertisefunctie. In samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoeken we hoe we zorg en onderwijs toekomstgericht kunnen maken door hierbij onder meer technologische innovatie in te zetten. We maken goede vorderingen met de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen, zoals spraaktaalanalysetools. 

Ontwikkeling van onze organisatie

Ook binnen Auris zelf staan de ontwikkelingen niet stil. In 2021 is het profiel voor teamleiders verder ontwikkeld. Daarnaast zijn we gestart met het verder professionaliseren van de teams. Wij willen dat onze medewerkers onder meer denken in oplossingen, verantwoordelijkheid nemen, voortdurend zoeken naar verbetering, samen met collega’s kritisch reflecteren op eigen handelen en feedback geven en ontvangen. Dit betekent onder andere ook een andere manier van leiderschap, een professionele staf en een efficiënte samenwerking tussen staf en lijn. Willen we maximaal inhoud geven aan de ontwikkeling van de teams, dan moeten we ze zoveel mogelijk ontzorgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op hun werkzaamheden. Professional in the lead op de kwaliteitstandaarden, gericht zijn op de inhoud. Dat is waar het in onze optiek om gaat. 

Slagvaardig, zorgvuldig, samen

Er is veel gebeurd in 2021. Positieve zaken maar ook negatieve. Zo werden we in het vierde kwartaal geconfronteerd met een ICT-hack waardoor ieders flexibiliteit en innovatiekracht flink op de proef werd gesteld. Dat was hard werken, maar het heeft ons niet uit het veld geslagen. Sterker nog, het lukte om alle zorg en onderwijs te blijven bieden. Het toonde ook weer aan dat wat er ook gebeurt: Auris gaat door, altijd. En dat doen we slagvaardig, zorgvuldig en samen. 

Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van Bestuur

Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur