Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociale veiligheid

Auris vindt de sociale veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijk thema. Een veilige school is een voorwaarde voor de leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het veiligheidsbeleid van Auris is daarom primair gericht op preventie. Dit gebeurt door het bieden van een positieve schoolcultuur, aantrekkelijk onderwijs, een veilige fysieke omgeving en goede externe samenwerking (model SAFE). Elke school heeft een schoolveiligheidsplan. Hierin staat op welke manier de sociale veiligheid binnen de school wordt geborgd.

Leerlingen

Iedere Auris-school heeft een methode om te werken aan het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheid van leerlingen. Hiermee wordt gewerkt aan de preventie van sociale onveiligheid. Daarnaast maakt iedere school een uitwerking van de Auris-brede visie en doelen op het gebied van burgerschap. Een van de doelen is: Onze leerlingen hebben kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid, en kunnen omgaan met hun beperking. Leerlingen vullen jaarlijks de sociale veiligheidsmonitor in. Hierdoor wordt goed zicht gehouden op de beleving van (sociale) veiligheid door de leerlingen en komen eventuele aandachtspunten naar boven. Daarnaast zijn er diverse protocollen, zoals omgaan met agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, het anti-pestprotocol en de gedragscode internet en sociale media. Er is een veiligheidscoördinator en een antipestcoördinator op iedere school. Zij vragen aandacht voor de protocollen, het schoolveiligheidsplan en bijvoorbeeld ‘De week tegen pesten’. Daarnaast worden op iedere locatie incidenten gemeld en geanalyseerd, zodat geleerd wordt van situaties van sociale onveiligheid.

Ouders

Ouders zijn respondent in het tweejaarlijkse cliëntervaringsonderzoek, waarvan (sociale) veiligheid een belangrijk onderdeel is. Na afloop van het onderzoek worden ouders uitgenodigd om deel te nemen aan een analysesessie. Hier worden gezamenlijk conclusies en actiepunten geformuleerd zodat de school het beleid op onder andere veiligheid verder kan aanscherpen. Daarnaast geeft de interne vertrouwenspersoon op ouderavonden een presentatie over diens rol bij klachten, vertrouwenskwesties en de Meldcode. Ouders kunnen verder de veiligheidscoördinator benaderen over (situaties van) sociale veiligheid.