Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid BTW

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW. De fiscale eenheid bestaat uit:

  • Stichting Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

  • De Stichting is hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW-schulden van de fiscale eenheid.

Duurzame inzetbaarheid

Voor de rechten van duurzame inzetbaarheid is geen voorziening gevormd. Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao.

ANBI

De Stichting Koninklijke Auris Groep is met ingang van 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Huur

De Stichtingen behorende tot de Koninklijke Auris Groep hebben diverse huurcontracten afgesloten met diverse marktpartijen. De bijbehorende verplichtingen zijn als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

207.900

225.881

periode 1-5 jaar

197.951

357.137

periode > 5 jaar

-

-

Totaal huurcontracten

405.851

583.018

Multifunctionals

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor alle multifunctionals op de locaties van Auris. Het contract is in 2019 afgesloten voor initieel vijf jaar met mogelijkheid tot verlening. De toekomstige minimale verplichtingen zijn als volgt te specificeren.

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

162.353

162.353

periode 1-5 jaar

148.824

311.177

periode > 5 jaar

-

-

Totaal lease multifunctionals

311.177

473.530

ICT-Infrastructuur

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor alle netwerkdiensten op de locaties van Auris. Het contract is in 2022 afgesloten voor initieel drie jaar met mogelijkheid tot verlening. De toekomstige minimale verplichtingen zijn als volgt te specificeren.

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

1.848.215

-

periode 1-5 jaar

2.772.323

-

periode > 5 jaar

-

-

Totaal lease ICT-inftrastructuur

4.620.538

-

Leaseauto’s

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

13.726

10.600

periode 1-5 jaar

26.309

21.200

periode > 5 jaar

-

-

Totaal lease multifunctionals

40.035

31.800

Deze overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 2,9 jaar (2021: 3,9 jaar) waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. Na afloop van de contracten heeft de vennootschap de optie de leaseactiva te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er is geen sprake van sub-lease. Tevens zijn er geen restricties voortvloeiend uit deze leaseovereenkomsten.

Verbonden partijen

Een overzicht van de groepsverhoudingen is opgenomen in de waarderingsgrondslagen.