Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Zaken met politieke of maatschappelijke impact

De belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar Auris als organisatie mee te maken heeft zijn:

  • de inclusieve maatschappij;

  • evidence informed werken;

  • technologische innovatie en digitalisering.

Inclusieve maatschappij

In de beleidsnota ‘Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (oktober 2020) is inclusiever onderwijs als stip op de horizon is gezet. Anders dan bij passend onderwijs, wordt bij inclusiever onderwijs diversiteit de norm. Het gaat erom dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoefte naar dezelfde school kunnen en op een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij worden voorbereid. Het speciaal onderwijs krijgt hierin de opdracht om de expertise van het speciaal onderwijs naar het regulier onderwijs te brengen en samen te werken in de reguliere scholen. Hiertoe moet het speciaal onderwijs specialistische netwerken vormen ter behoud, doorontwikkeling en verspreiding van de specialistische expertise. De ondersteuning kenmerkt zich door de inzet van specialisten, die gebruik maken van effectieve interventies (evidence informed/evidence based). Alleen als het nodig is, krijgen leerlingen een (tijdelijke) plek in het speciaal (voorgezet) onderwijs.

Siméa

Voor kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid zijn gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs aan deze leerlingen. Zij werken samen in Siméa. Binnen Siméa is het programma ‘Siméa, Passend en Inclusiever’ van start gegaan. In dit programma werken de instellingen samen aan drie onderwerpen:

  1. expertise beschikbaar stellen aan het regulier onderwijs;

  2. gezamenlijk beleid maken voor inclusiever onderwijs aan oudere leerlingen;

  3. ambulante dienstverlening nog beter inrichten op inclusief onderwijs.

Deelkracht

Het doel van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis, om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te realiseren. Onder de naam Deelkracht werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan een einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is. Met elkaar voeren zij het door ZonMw erkende meerjarig deelsectorplan uit.

De betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is voorwaarde voor een goede uitvoering van de expertisefunctie. Naast het ontwikkelen van kennis op het gebied van D/SH en TOS zijn projecten ook specifiek gericht op participatie van de doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn: sportparticipatie D/SH, Breakout 4 TOS en communicatieve participatie op de werkvloer. Lees meer hierover in de hoofstukken Onderzoek en innovatie .

Evidence informed werken

Het evidence informed of evidence based werken is in Auris Zorg al langer gebruikelijk. De laatste jaren wordt vooral evidence informed werken in het onderwijs ook steeds meer gangbaar. In het Nationaal Programma Onderwijs kunnen scholen kiezen uit een menukaart met evidence informed interventies. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft een website ontwikkeld waar wetenschappelijke kennis over verschillende thema’s op een overzichtelijke manier toegankelijk wordt gemaakt (www.onderwijskennis.nl ). Tevens gaat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek een kennisbank voor het onderwijs ontwikkelen.

Auris heeft op deze ontwikkeling ingespeeld door de expertise op gebied van taal, spraak en gehoor in kaart te brengen en te onderbouwen. In de Kennisbank wordt deze expertise opgeslagen en beschikbaar gesteld. Siméa en de Samenwerkingen Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen (SIAC) werken samen om het evidence informed werken verder te ontwikkelen.

Technologische innovatie en digitalisering

De ontwikkelingen in de technologie gaan snel. Sinds COVID-19 wordt steeds meer gebruik gemaakt van ICT-toepassingen in het onderwijs, de zorg en in het werk. Technologie kan helpen om de zorg en het onderwijs kwalitatief beter en efficiënter in te richten. Vooral de ontwikkeling van de spraaktechnologie en Artificial Intelligence bieden mogelijkheden. Door specifiek in te zetten op innovatie is Auris op de hoogte van en betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. Auris draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor haar doelgroep. Zo maakt een Klank Analyse Tool het mogelijk om snel in kaart te brengen waar de problemen met de klankontwikkeling zitten en waar de behandeling zich dus op zou moeten richten, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit spaart tijd van de logopedist en zorgt voor een meer effectieve behandeling. Artificial Intelligence biedt mogelijkheden voor zelfstandig en gepersonaliseerd leren, snel en effectief toetsen, nieuwe didactische werkvormen, etc. Daarnaast kan technologie de participatie van de doelgroep van Auris in de samenleving vergroten. Een mooi voorbeeld hiervan is Speaksea, een microfoonsysteem dat spraak omzet naar tekst door middel van spraakherkenning in gesprekken.