Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2022

Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2022

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de enkelvoudige en in de geconsolideerde jaarrekening

De stichting heeft zowel de enkelvoudige jaarrekening als de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Het verloop van deze posten is als volgt:

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (Model G)

G1. Subsidies waarbij het eventueel niet aangewende deel van de subsidie, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Ten opzichte van de realisatie 2021 zijn de Rijksbijdragen 2022 voornamelijk gestegen door: