Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Naleving Governancecodes

Voor het bieden van goede zorg en goed onderwijs is het noodzakelijk dat instellingen en organisaties behoorlijk worden bestuurd en dat het toezicht hierop adequaat is. Auris hecht waarde aan goed bestuur in de ruimste zin van het woord en leeft derhalve de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de PO-Raad (2021) en de Governancecode Zorg (2022) na. Beide codes zijn richtinggevende en levende documenten.

Auris voldoet aan de zeven principes uit de Governancecode Zorg, die breed gedragen zijn in de hele sector. Met het voldoen aan de Governancecode Zorg is de governance zo ingericht dat het bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en aan het maatschappelijk vertrouwen. De principes zijn leidend en soms is bij toepassing uitleg nodig (pas toe en leg uit) en soms is afwijking niet mogelijk (pas toe). Auris stelt de bedoeling van de Governancecode Zorg en de dialoog centraal.

Ook de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs is een instrument voor Auris om bewustwording, dialoog en verantwoordelijk handelen in aansluiting op actuele thema’s en uitdagingen in het primair onderwijs goed vorm te geven. De Code is opgebouwd uit een aantal principes, waarbij het beginsel ‘doen en verantwoorden’ hoort. Auris is een lerende organisatie en hanteert de Code om te reflecteren, eigen keuzes te maken en hierover verantwoording af te leggen. Goed bestuur komt tot stand doordat besturen ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes uit de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs en zo de Raad van Bestuur verder professionaliseren.