Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Cliëntervaringsonderzoeken

Scholen

Om het jaar neemt Auris bij de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een cliëntervaringsonderzoek af. Tijdens dat onderzoek bevraagt Auris ouders, leerlingen, medewerkers en specialisten over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan het onderwijs, de begeleiding, communicatie en ouderbetrokkenheid. Dit helpt Auris om in kaart te brengen hoe er over de school en over de organisatie wordt gedacht. Het eerstvolgende uitgebreide cliëntervaringsonderzoek wordt in 2023 afgenomen.

Ambulante Dienstverlening

In 2022 is gewerkt aan het herontwerpen van het cliëntervaringsonderzoek binnen de Ambulante Dienstverlening. Het streven is om in 2023 een doorlopend cliëntervaringsonderzoek af te nemen na het afsluiten van ieder arrangement. In 2022 is de begeleiding gedurende het traject mondeling geëvalueerd.

Leeropbrengstenonderzoek

Het leeropbrengstenonderzoek van Auris wordt doorontwikkeld. Auris is op zoek naar een manier om de opbrengsten van haar onderwijs Auris-breed in kaart te brengen. Hiervoor wordt Power Business Intelligence ingezet. Uiteraard monitort Auris in de tussentijd op schoolniveau alle opbrengsten en wordt het onderwijsaanbod daar waar nodig en mogelijk op de leerlingen aangepast.

Auris biedt binnen het profiel Vervolgonderwijs uitsluitend de eerste twee leerjaren van het vmbo aan. In deze twee jaar worden methodegebonden toetsen afgenomen. Deze tellen niet mee voor de examinering. In het profiel Arbeid kunnen leerlingen erkende certificaten bij brancheorganisaties of in sommige gevallen een entree-diploma behalen. Deze examens worden afgenomen door de brancheorganisatie of de mbo-instelling.