Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Intensieve taalstimulering in de kinderopvang

Voor peuters waarbij na consultatie en advies in de peuter- en kinderopvang een vermoeden van TOS bestaat en waarvoor nog geen logopedische behandeling mogelijk is als gevolg van de wachtlijstproblematiek voor logopedie, is het project ‘Intensieve taalstimulering in de kinderopvang’ opgezet. Dit project bestaat uit begeleiding van ouders in de thuissituatie en van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in de vorm van:

  • voorbeeldrol/modeling;

  • handelingsgerichte adviezen voor pedagogische medewerkers;

  • informatie-overdracht.

Zeven peuters volgen een traject van gemiddeld zeven bezoeken op de groep in de kinderopvang in combinatie met drie bezoeken in de thuissituatie. Na meting van de resultaten bleek een duidelijke (inhaal)groei zichtbaar. Verder geven ouders en pedagogisch medewerkers in evaluaties aan dat ze meer zicht hebben op de problematiek, meer kennis hebben over hoe ze de spraak- en taalontwikkeling kunnen stimuleren en dat ze veel hebben gehad aan de handelingsgerichte adviezen.