Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Maatschappelijke ontwikkelingen stellen Auris voortdurend voor nieuwe, complexe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de beweging naar een meer inclusieve maatschappij, aan de veranderingen in de zorgfinanciering of aan het lerarentekort. Daarnaast bieden nieuwe kennis en technieken nieuwe mogelijkheden. Om de beste zorg en onderwijs aan de doelgroep te blijven bieden, moet Auris een vernieuwende, wendbare organisatie zijn. Dit vraagt om innovatief werken, zodat Auris niet alleen tijdig inspeelt op veranderingen, maar vooroploopt en mede vorm en richting geeft aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën en technologieën.

Team Innovatie richt zich op het versterken van de innovatiekracht van Auris. De focus ligt hierbij op technologische innovaties die van waarde zijn voor de doelgroep van Auris omdat zij de kwaliteit van onderwijs en zorg verbeteren of de toegankelijkheid van de samenleving voor de doelgroep vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën zoals spraaktechnologie, Artificial Intelligence, Virtual Reality, Augmented Reality en het werken met big data.

Taaltools

Auris werkt aan de ontwikkeling van diverse taaltools. Dit zijn tools die de diagnostiek en de behandeling van de doelgroep op het gebied van de taalontwikkeling ondersteunen en verbeteren. Hierbij wordt samengewerkt met de Universiteit Utrecht en softwareontwikkelaar ITSLanguage. De intentie is dat de taaltools door instellingen binnen en buiten de sector kunnen worden gebruikt, zoals Kentalis en de NSDSK, maar ook door vrijgevestigde logopedisten, het regulier onderwijs en universiteiten ten behoeve van de uitvoering van onderzoek.

De Klank Analyse Tool
De Klank Analyse Tool is bedoeld voor logopedisten en linguïsten die werken met peuters en kleuters in de leeftijd van ongeveer 2 tot 7 jaar. De tool kan worden ingezet voor afzonderlijke analyses, maar per kind kunnen ook twee of meerdere analyses worden vergeleken. Daarnaast kunnen de uitkomsten van meerdere kinderen tegelijk in beeld worden gebracht en groepsdoelen worden gekozen. Het meten op verschillende momenten geeft inzicht in de ontwikkeling van het kind of de hele groep kinderen. Toepassing van de Klank Analyse Tool scheelt veel uitwerktijd en levert meer informatie op. De Klank Analyse Tool is gereed om in gebruik te worden genomen en is beschikbaar gesteld aan alle logopedisten binnen Auris. Daarnaast zijn pilots uitgevoerd bij andere instellingen binnen de sector.

Treintje: grammatica analyse
Het ‘treintje’ is een gezamenlijk project van de Universiteit Utrecht, ITSLanguage en Auris met als doel drie tools die de grammaticale analyse van kindertaal vergemakkelijken, samen te voegen. De eerste tool in dit ‘treintje’ is de Transcriptie Tool. Deze tool zet spontane taal om naar geschreven taal. Er kan worden geëxporteerd naar Excel- of chat-formaat. Voor de volwassenspraak gaat dit al goed. Voor kinderspraak en vooral spraak van kinderen met TOS is veel data nodig om de tool goed te laten werken.

De tweede tool is SASTA. Hiermee worden de gesproken zinnen automatisch grammaticaal geanalyseerd. Deze tool is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht. De output in chat of Excel kan worden bekeken of als invoer dienen voor Stamper.

Stamper is laatste tool in dit treintje. De tool genereert overzichten van gemiddelde uitingslengte en van de gekende en niet-gekende structuren. Met deze tool kan ook de vooruitgang tussen twee meetmomenten van een kind in kaart worden gebracht of kan een overzicht worden gemaakt van het grammaticale niveau van een groep kinderen. Deze tool is door Auris ontwikkeld.

De drie tools werken nog niet als een ‘treintje’ samen, wel kan data van de ene naar de andere tool worden geëxporteerd. De tools worden nu afzonderlijk ingezet om ervaring op te doen en data op te halen om de tools verder te verbeteren.

Klankentrainer: Automatische herkenning van doelklanken
De Klankentrainer is gebouwd om spraakdata ten behoeve van de juiste spraakherkenning op te halen. Met deze tool kan de logopedist met het kind klanken oefenen. De logopedist beoordeelt of de klank in het doelwoord wel of niet goed wordt gezegd. Bij een goede productie krijgt het kind visuele feedback doordat een plaatje beweegt naar een besteming.

Als op termijn automatische herkenning van goede producties blijkt te werken, kan het kind ook thuis oefenen, waarbij de logopedist de voortgang kan monitoren.

Woordentoetser
Met de Woordentoetser kunnen professionals (leerkrachten, logopedisten, pedagogisch behandelaren) zelf een selectie van de doelwoorden in een toets verwerken. Er wordt bij Auris veel tijd geïnvesteerd in het werken met ‘met Woorden in de Weer’. Met de Woordentoetser wordt het eenvoudiger om vooraf en achteraf een deel van de doelwoorden te toetsen. Hierdoor krijgen professionals inzicht in welke woorden vooraf onbekend zijn voor de kinderen (en waar dus de lessen op gericht zouden moeten zijn). Tevens krijgen ze inzicht in welke woorden aan het eind van het aanbod ook zijn geleerd. Hiermee kunnen ze de leerwinst van de kinderen bekijken en ook meer inzicht krijgen in de kwaliteit van hun eigen handelen. Op deze manier kan steeds beter worden ontdekt hóe kinderen met TOS zo optimaal mogelijk kunnen worden geholpen om nieuwe woorden te leren.