Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Passend onderwijs

Het is de missie van Auris dat leerlingen die doof of slechthorend (D/SH) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen meedoen in de maatschappij. Auris ondersteunt de scholen van leerlingen die voor specialistische ondersteuning in aanmerking komen. Zo wordt de kennis over hoe de leerling het beste leert, duurzaam geïntegreerd in het schoolsysteem. Als het nodig is, kan de leerling ook een korte tijd worden ondersteund. Dit is aanvullend op de ondersteuning aan de leraar. De ambulant dienstverleners hebben in het project ‘Standaarden in de Ambulante Dienstverlening ’ beschreven welke aanpak het beste past bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen die D/SH zijn of een TOS hebben. De professionals maken bij voorkeur gebruik van de interventies die in de Auris Kennisbank staan beschreven. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen de aanpak gericht op de leraar of het schoolsysteem en een aanpak gericht op de leerling zelf. In de standaarden is ook het cursusaanbod opgenomen dat leraren bij het Auris Cursuscentrum kunnen volgen.

Auris werkt met een aantal scholen samen om het onderwijs aan D/SH-leerlingen meer te integreren in de reguliere school. Een voorbeeld hiervan is ‘De Kleine Dichter’ in Utrecht. In deze film  wordt een beeld van deze samenwerking gegeven

Auris en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Auris werkt in haar werkgebied samen met tientallen samenwerkingsverbanden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de structuur van het samenwerkingsverband. Er worden functionele verbindingen gelegd tussen de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en het management van Auris. Het streven is om minimaal één keer per jaar de samenwerking te evalueren. Hierbij is ook structureel aandacht voor mogelijke kansen voor extra samenwerking. Auris ontvangt geen middelen vanuit de samenwerkingsverbanden in het kader van passend onderwijs.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden in Nederland

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht te werken in een samenwerkingsverband, met uitzondering van de scholen voor cluster 1 en 2 onderwijs. Auris-onderwijs valt onder cluster 2.

In het basisonderwijs bestaat dit samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van cluster 3 en 4. De schoolbesturen die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband hebben de plicht om elk kind een passende plek te bieden die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Scholen kunnen, als zij ondersteuningsvragen hebben over leerlingen met een gehoorprobleem of een ernstige taalontwikkelingsstoornis, een beroep doen op Auris voor handelingsgerichte adviezen en/of gerichte ondersteuning.