Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medezeggenschap

Voor de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep is op grond van de Wet medezeggenschap op scholen één centrale Medezeggenschapsraad ingesteld en per regio een Deelraad. Daarnaast is er een Deelraad voor de medewerkers van de Auris Ondersteunende Diensten.

In de Medezeggenschapsraad en de Deelraden zitten, naast ouders en personeelsleden die verbonden zijn aan het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, ook ouders uit het regulier onderwijs die ondersteund worden door de Ambulante Dienstverlening. Afhankelijk van de regio hebben de Deelraden in meer of mindere mate moeite om alle zetels bezet te krijgen. De Deelraad voor de medewerkers Auris Ondersteunende Diensten is ook in 2022 inactief door gebrek aan belangstelling. Zaken die voor hen van belang zijn, worden door de Medezeggenschapsraad met de Raad van Bestuur besproken. Ook op het niveau van de centrale Medezeggenschapsraad blijkt het lastig de ouder-geleding gevuld te krijgen.

Op schoolniveau is er de mogelijkheid om zogenaamde locatieraden in te stellen. Deze maken geen deel uit van de formele medezeggenschapsstructuur maar stellen ouders en personeel wel in de gelegenheid op lokaal niveau belangrijke zaken aan te kaarten. Ook kunnen zij de Medezeggenschapsraad voorzien van adviezen. De invulling is per regio op een andere wijze vormgegeven. In het najaar van 2022 hebben de Medezeggenschapsraad en de diverse Deelraden gezamenlijk als start van een scholingstraject een scholingsdag onder begeleiding van een externe adviseur-trainer bijgewoond.

De Medezeggenschapsraad heeft een aantal commissies ingesteld die regelmatig met de (staf)hoofden overleggen, te weten Financiën, Arbo en huisvesting, Onderwijs, Personeel en Communicatie.

Voor de Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep zijn de Cliëntenraad (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en de Ondernemingsraad (Wet op de ondernemingsraden) actief.

De Cliëntenraad is sinds oktober 2022 niet meer gevuld met leden. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe Auris mogelijk nieuwe leden kan werven. De Cliëntenraad heeft immers een wettelijke basis en is voor Auris een waardevol medezeggenschapsorgaan. In de periode dat er geen leden voor de Cliëntenraad zijn, zal de organisatie een klankbordgroep inrichten of input opvragen bij oud-leden van de Cliëntenraad voor belangrijke grote specifieke onderwerpen.

De Ondernemingsraad heeft per regio een Onderdeelcommissie ingesteld die conform het vastgestelde instellingsbesluit overleg voert met de betreffende regiodirectie. In de tweede helft van 2022 heeft de Ondernemingsraad zich beraad op de structuur van de Onderdeelcommissies. Naar verwachting wordt in 2023 het instellingsbesluit aangepast op het onderdeel Onderdeelcommissies. Verder heeft de Ondernemingsraad een vaste commissie ingesteld die zich bezig houdt met de Informatievoorziening en ICT (AVG, verwerking persoonsgegevens, e.d.). Tevens is een Arbo-commissie ingesteld die zich bezig houdt met het Arbobeleid (Risico Inventarisatie & Evaluatie, BHV-plan, e.d.). De leden van de Ondernemingsraad hebben gezamenlijk en individueel een aantal workshops en conferenties bijgewoond.

In het voorjaar van 2022 is voor de Ondernemingsraad een themasessie ‘HR presentatie strategisch plan’ georganiseerd. In het najaar vond een themasessie plaats over de rode draad in de transitie naar een expertiseorganisatie. Tevens hebben de Ondernemingsraad en de Medezeggenschapsraad in het verslagjaar gezamenlijk zeven keer structureel informeel overleg gevoerd met de afdeling Human Resources. Op deze wijze wordt de medezeggenschap vroegtijdiger in het beleidsproces betrokken.

Vergaderingen medezeggenschap

Medezeggenschapsorgaan Aantal overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur of (regio)directie in 2022

Medezeggenschapsraad 7 x

Deelraden regio’s, per regio Regio Midden 6 x
Regio Noordwest 6 x
Regio West 6 x
Regio Zuid 5 x

Ondernemingsraad 6 x

Onderdeelcommissies regio:

Midden en Noordwest: per regio 3 x

West en Zuid: per regio 5 x

Cliëntenraad 4 x met de Raad van Bestuur (het laatste agendaoverleg in september mondde uit in een overleg)

Alle Medezeggenschapsorganen met 1 x met de Medezeggenschapsraad

de Raad van Toezicht 1 x met de Ondernemingsraad

Onderwerpen instemming en advies Auris-breed

Onderwerp

Orgaan

Verzoek

Reactie

Beloning NmG-cursussen voor medewerkers

MR

instemming

ingestemd

Verlenging Zorg van de Zaak

OR en MR

instemming

ingestemd

Definities (bijna) incidenten, calamiteiten en crises

CR en MR

instemming

ingestemd

Besteding NPO-gelden bovenschools

MR

instemming

ingestemd

Benoemen essentiële beroepsgroep COVID-19 Auris

OR en MR

instemming

ingestemd

Vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel

MR

advies

positief advies

Functies AOD Staf en vz CvO

OR en MR

advies

positief advies

Reglement CvO

MR

advies

positief advies

Burgerschapsonderwijs

MR

instemming

ingestemd

Reglement schooldiplomering VSO

MR

instemming

ingestemd

Managementreglement

MR

advies

positief advies

Reglement AOD

MR

instemming

ingestemd

Reglement Deelraad Auris

MR

instemming

ingestemd

Reglement MR

MR

instemming

ingestemd

Actualisatie Bestuursformatieplan

MR

instemming

ingestemd

Bewaartermijnen incidenten en klachten

OR, CR en MR

instemming

ingestemd

Schoolgids 2022-2023

MR

instemming

ingestemd

Tijdelijk beoordelingsformulier

OR en MR

instemming

ingestemd

Profiel nieuw lid RvT

CR en MR

advies

positief advies

Teamleider AOD/Bestuurszaken/Communicatie

OR en MR

advies

OR positief advies, MR geen gebruik adviesrecht

Cliëntervaringsonderzoek audiologische zorg PEM

CR en OR

instemming

ingestemd

Klachtenbeleid Auris

OR-CR-MR

instemming

ingestemd

Evaluatie voortzetting benoeming centrale preventiemedewerker

OR en MR

instemming

ingestemd

Vergoeding dienstreizen

OR en MR

instemming

ingestemd

Evaluatie interne klachtenfunctionaris

MR

instemming

ingestemd

Regeling thuiswerken

MR en OR

instemming

ingestemd

Tijdelijk format aangepast beoordelingsgesprek

OR en MR

instemming

ingestemd

Aangepast cliëntervaringsonderzoek AD

MR

instemming

ingestemd

Rollen en taken evidence informed werken

OR en MR

advies

ingestemd (MR), wachtend advies (OR)

Aanbesteding Arbo dienstverlening

OR en MR

was ter info verzonden, MR geeft instemming

ingestemd

Klachtenregeling B onderwijs

MR

instemming

ingestemd

Online gedragscode

OR en MR

instemming

lopend

Vergoeding dienstreizen en thuiswerken

OR en MR

instemming

lopend

Gesprekscyclus

OR en MR

instemming

ingestemd

Draaiboek COVID-19

OR en MR

instemming

ingestemd

Heroverweging functie Teamleider

OR en MR

advies

lopend