Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Fiscale eenheid BTW

De Stichting Koninklijke Auris Groep maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de BTW. De fiscale eenheid bestaat uit:

  • Stichting Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

  • De Stichting is hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW-schulden van de fiscale eenheid.

Ouderschapsverlof

Voor de rechten van ouderschapsverlof is geen voorziening gevormd. De kosten bij eventuele opnamen zullen direct in de staat van baten en lasten worden verantwoord.

Duurzame inzetbaarheid

Voor de rechten van duurzame inzetbaarheid is geen voorziening gevormd. Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao PO.

ANBI

De Stichting Koninklijke Auris Groep is met ingang van 1 januari 2008 erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Huur

De Stichtingen behorende tot de Koninklijke Auris Groep hebben diverse huurcontracten afgesloten met diverse marktpartijen. De bijbehorende verplichtingen zijn als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

724.901

657.806

periode 1-5 jaar

965.839

1.064.553

periode > 5 jaar

671.903

618.990

Totaal huurcontracten

2.362.643

2.341.349

Multifunctionals

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor alle multifunctionals binnen de verschillende locaties van Auris. Het contract is in 2019 afgesloten voor initieel vijf jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De toekomstige minimale verplichtingen zijn als volgt te specificeren.

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

162.353

162.353

periode 1-5 jaar

148.824

311.177

periode > 5 jaar

-

-

Totaal lease multifunctionals

311.177

473.530

ICT-infrastructuur

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft een collectieve leaseovereenkomst voor de infrastructuur en overige hardware, waaronder werkplekvoorzieningen. Het contract is in 2022 afgesloten voor initieel drie jaar met mogelijkheid tot verlening. De toekomstige minimale verplichtingen zijn als volgt te specificeren.

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

1.848.215

-

periode 1-5 jaar

2.772.323

-

periode > 5 jaar

-

-

Totaal lease ICT-infrastructuur

4.620.538

-

Leaseauto’s

De Stichting Koninklijke Auris Groep heeft als lessee operationele leasecontracten voor auto’s afgesloten. De toekomstige minimale leasebetalingen daarvan zijn als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

periode < 1 jaar

13.726

10.600

periode 1-5 jaar

26.309

21.200

periode > 5 jaar

-

-

Totaal leaseauto's

40.035

31.800

Deze overeenkomsten hebben een gemiddelde looptijd van 2,9 jaar (2021: 3,9 jaar) waarbij de leasebetaling een vast bedrag per jaar is. Na afloop van de contracten heeft de vennootschap de optie de leaseactiva te kopen tegen de op dat moment geldende marktwaarde. Er is geen sprake van sub-lease. Tevens zijn er geen restricties voortvloeiend uit deze leaseovereenkomsten.

Onderwijsgebouw Amersfoort

Sinds september 2010 heeft de Stichting Koninklijke Auris Groep de beschikking over het pand aan de Hooglandseweg 140 te Amersfoort. In het pand zijn sinds 1 augustus 2011 de Prof. Groenschool en een aantal andere onderdelen van Auris gehuisvest, waaronder in elk geval een zorggroep. Stichting Koninklijke Auris Groep krijgt het pand om niet in gebruik voor een periode van 15 jaar en is gerechtigd het pand in die periode te gebruiken voor onderwijskundige doeleinden en eventuele andere activiteiten. Eventuele opbrengsten uit in- of externe verhuur komen ten gunste van Stichting Koninklijke Auris Groep. Dit pand is in 2019 vanuit de gemeente Amersfoort in het kader van doordecentralisatie overgedragen aan de coöperatie.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Auris maakt in 2022 gebruik van de vangnetregeling om de continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen. De bijdrage vanuit de regeling is ruim € 77.632. Deze bijdrage is nog niet definitief vastgesteld. Hoewel de opbrengsten zo goed mogelijk zijn ingeschat, is wel sprake van een unieke situatie en kan niet worden uitgesloten dat bij de definitieve vaststelling nog discussie ontstaat over de opbouw van de bijdrage.

Verbonden partijen

Een overzicht van de groepsverhoudingen is opgenomen in de waarderingsgrondslagen.