Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Juridische structuur

De Koninklijke Auris Groep bestaat uit drie stichtingen: Stichting Koninklijke Auris Groep (KvK 41126554), Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep (KvK 41130686) en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep (KvK 24334929).

Naleving Governancecodes

Voor het bieden van goede zorg en goed onderwijs is het noodzakelijk dat instellingen en organisaties behoorlijk worden bestuurd en dat het toezicht hierop adequaat is.

Medezeggenschap

Voor de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep is op grond van de Wet medezeggenschap op scholen één centrale Medezeggenschapsraad ingesteld en per regio een Deelraad.

Incidenten, klachten, ontevredenheid en rapportage vanuit interne vertrouwenspersonen

Als lerende organisatie zet Auris in op het leren en verbeteren van bijna-incidenten, incidenten en calamiteiten. Verbetering is geborgd in de Planning & Verantwoording-cyclus, waarbij teams stilstaan bij gebeurtenissen.

Raad van Advies

De Raad van Bestuur heeft het stelselmatig verkrijgen van advies met betrekking tot (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie, zoals passend is bij een expertiseorganisatie, in het voorjaar van 2022 geformaliseerd.

Raad van Bestuur

Auris heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur stuurt de regiodirecteuren en de hoofden van de Auris Ondersteunende Diensten aan.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Auris bestaat conform de statuten uit vijf tot maximaal zeven personen en houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van (de aan) Auris (verbonden organisaties en/of rechtspersonen) namens de samenleving, treedt