Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Voorwoord Raad van Bestuur

Auris heeft de ambitie expertiseorganisatie te zijn op het gebied van spraak, taal en gehoor in zorg en onderwijs voor kinderen, jongeren, volwassenen en de stakeholders in ons werkveld.

In 2020 hebben we met elkaar die expertiseorganisatie vorm gegeven. Door de gegeven omstandigheden was dat niet altijd eenvoudig. Het jaar 2020 gaat de boeken in als het coronajaar. Een jaar waar van onze professionals in de zorg, onderwijs, het audiologisch centrum en de ondersteunende diensten heel veel creativiteit, doorzettingsvermogen, veerkracht en geduld is gevraagd.

COVID-19

Ondanks de effecten van de coronapandemie op de samenleving, zetten wij alles op alles om kwaliteit te blijven leveren in wat we doen. Ook al is dat binnen de grenzen van de maatregelen waar wij ons aan moeten houden. Dat betekent onder meer dat we er versneld en met de nodige inspanningen in zijn geslaagd ons zorg- en onderwijsaanbod te digitaliseren en aan kwaliteitseisen te verbinden. Evaluatie onder ouders, zorgprofessionals, leerkrachten en kinderen leerde dat digitaal aanbod weliswaar niet in de plaats kan komen van fysiek aanbod, maar dat er wel degelijk elementen zijn, die we na COVID-19 verder kunnen ontwikkelen.

Expertise

Expertise zit in de hoofden en handen van al onze professionals. De professionals werken aan het beschrijven, onderbouwen en borgen van deze expertise. Auris bouwt een applicatie waardoor de gebundelde expertise toegankelijk wordt voor alle professionals binnen Auris. Deze kennis, die waar mogelijk met onderzoek wordt onderbouwd, ontwikkelen we in de toekomst verder door. Auris wil graag evidence informed en evidence based kennis bieden om zijn expertisestatus te kunnen waarmaken en de beste kwaliteit onderwijs en zorg te leveren. Onderzoekers en mensen uit de praktijk binnen en buiten Auris zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Onderzoek

Het meerjarig project Deelkracht is ingericht. Dit doen we samen met collega-instellingen in de Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (ZG-zorg). Onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen werken samen aan één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. In samenwerking met universiteiten zetten de gezamenlijke onderzoeksafdelingen van de instellingen zich, ondanks COVID-19, in om resultaten te bereiken. Tegelijkertijd heeft Auris de onderzoeksafdeling uitgebreid om ook onderzoekers voor het onderwijs in te zetten.

Net voor het einde van het jaar is in samenwerking met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht de benoeming van onze buitengewoon hoogleraar Taalontwikkelingsstoornissen in passend onderwijs, prof.dr. Elise de Bree, geëffectueerd. Wij zijn er trots op dat we met deze leerstoel, naast de ontwikkeling van expertise in de zorg, ook specifieke onderwijsexpertise aan ons kunnen binden.

Organisatieontwikkeling

Om Auris verder te kunnen professionaliseren hebben we het afgelopen jaar zowel organisatorisch als inhoudelijk stappen gezet. Bijvoorbeeld door de profieleisen voor de directie aan te passen zodat die gericht zijn op het versterken van een lerende organisatiecultuur. Het betreft een eerste stap in een meerjarig ontwikkeltraject. Dit heeft geleid tot de aanstelling van een nieuw directieteam. Dit team voldoet volledig aan de nieuwe profieleisen.

Voor wie we het allemaal doen

Uit tevredenheidsonderzoeken onder onze leerlingen, cliënten en andere stakeholders blijkt dat Auris het goed doet. Ouders, leerlingen, cliënten en organisaties waarmee we samenwerken geven Auris een acht. De kwaliteit van ons onderwijs wordt hoog gewaardeerd door de onderwijsinspectie en de CIIO maatstaf auditor was zeer tevreden over de kwaliteit van Auris Zorg, onze dienstverlening en de ondersteunende processen.

Ondanks de lockdowns, de gesloten scholen, de zorg en onderwijs op afstand en het thuiswerken, zagen we veel mooie dingen ontstaan voor onze cliënten en leerlingen. Daarom zijn wij heel trots op onze medewerkers die dit, met ondersteuning van de staf en het management, voor elkaar hebben gekregen.

Hermien Hendrikx, voorzitter Raad van Bestuur

Tijs van der Wielen, lid Raad van Bestuur