Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Auris bestaat conform de statuten uit vijf tot maximaal zeven personen en houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de besturing van (de aan) Auris (verbonden organisaties en/of rechtspersonen) namens de samenleving, treedt op als werkgever namens de stichting Auris voor de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde.

In 2022 is de Raad van Toezicht naast de reguliere vergaderingen bijeengeweest in commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Commissie Kwaliteit en de Commissie Financiën. De Raad van Toezicht heeft in 2022 zes keer regulier vergaderd: een extra financiële vergadering in februari die was doorgeschoven vanuit december 2021, vier reguliere vergaderingen en een strategiesessie in het voorjaar. Er vonden twee werkbezoeken plaats, een in de regio Midden en een in de regio West. De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht vond onder begeleiding van een externe adviseur in het voorjaar van 2022 plaats. In het najaar is in het kader van verdere professionalisering een governance-traject met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur gestart, ook met externe begeleiding. In 2023 wordt de bestaande toezichtvisie geactualiseerd in de richting van Strategisch Partnerschap.

De Raad van Toezicht heeft in het voorjaar van 2022 éénmaal vergaderd met een afvaardiging van de Medezeggenschapsraad en éénmaal met een afvaardiging van Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Normaliter vinden de vergaderingen met de verschillende medezeggenschapsorganen tweemaal per jaar plaats. Zowel de tweede vergadering met de Ondernemingsraad als de Medezeggenschapsraad is om agenda-technische redenen verschoven naar het voorjaar van 2023.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen vier taken. Per taak worden de belangrijkste feiten benoemd:

1. Het goed werkgever zijn van en het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft hiervoor de Remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van de Raad van Bestuur afzonderlijk en gezamenlijk. De Remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie laat zich voorafgaand aan het functioneringsgesprek conform vereisten zoals gesteld door de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg breed informeren over het functioneren van de bestuurders individueel en als team. Daarnaast hebben beide bestuurders schriftelijk een eigen en een gezamenlijke reflectie voorbereid. De gesprekken vinden normaliter aan het einde van het jaar plaats, echter om agenda-technische redenen is dit verschoven naar januari 2023. De met de bestuurders gemaakte ontwikkel- en beloningsafspraken worden door de Remuneratiecommissie schriftelijk vastgelegd.

2. Het zorgen voor een goed functionerend intern toezicht door de (leden van de) Raad van Toezicht

Het toezichthoudend orgaan van Auris heeft een brede deskundigheid. De leden zijn benoemd op basis van profielen en voegen verschillende expertises toe (zie tabel 2). Zij hebben zitting voor een termijn van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor wederom vier jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht vastgesteld rooster. Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en andere mogelijke belanghebbenden onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Professionalisering

Leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg en de Vereniging voor Toezichthouders Onderwijs Instellingen.

Toepassing vigerende Governancecodes

De Raad van Toezicht werkt conform de Governancecode Zorg (2022) en de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad, 2021).

Op 1 augustus 2022 is mevrouw Laeven-de Boer benoemd als lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied bedrijfsvoering/financieel. In juli 2022 werd afscheid genomen van de voorzitter, de heer Van den Brink, in verband met het verstrijken van zijn tweede termijn. Als gevolg hiervan is de heer Van Wingaarden per juli 2022 tot voorzitter benoemd en mevrouw Sluiter-van Hoof tot vicevoorzitter. Tevens zijn de commissies herverdeeld over de leden.

3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie, de prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen. Dit gebeurt door het bespreken van onder meer beleidsstukken en verantwoordingsdocumenten. Dit is structureel opgenomen in de jaarplanning van de Raad van Toezicht. In deze jaarplanning zijn ook de goedkeuring van jaarplan en begroting, het bespreken van trimesterrapportages, de managementletter en het accountantsverslag en de goedkeuring van het jaarverslag verwerkt. In 2022 is door de Raad van Bestuur een opzet gemaakt voor de inrichting van het strategisch risicomanagement dat met de Commissie Financiën is besproken.

4. Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling

De belangrijkste besluiten van de Raad van Bestuur waaraan de Raad van Toezicht in het verslagjaar zijn goedkeuring heeft verleend zijn:

 • Uitgangspunten kadernota 2023 en de begroting 2023

 • Goedkeuring van:

  • de jaarrekening 2021 Stichting Koninklijke Auris Groep (geconsolideerd en enkelvoudig)

  • de jaarrekening 2021 Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

  • de jaarrekening 2021 Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

  • het jaarverslag 2021 Stichting Koninklijke Auris Groep

 • Goedkeuring van de meerjarenbegroting 2023-2025 Stichting Koninklijke Auris Groep.

 • Vaststellen van de herijkte reglementen van:

  • Raad van Toezicht en zijn commissies

   • Renumeratiecommissie

   • Commissie Financiën

   • Commissie Kwaliteit

 • Goedkeuren van de herijkte reglementen van:

  • Raad van Bestuur

  • Managementreglement

  • Commissie van Onderzoek

 • Goedkeuren herijkt treasury-statuut

 • Goedkeuren strategieplan Auris naar aanleiding van herijking koers 2023-2027

 • Vaststellen van de WNT-norm 2023 voor Auris

De organisatieontwikkeling wordt structureel besproken tijdens de vergadering met de Raad van Bestuur. Hierbij wordt ook geregeld een regiodirecteur Onderwijs of Zorg uitgenodigd om de regionale impact van diverse thema’s met betrekking tot de organisatieontwikkeling te bespreken.

Het afgelopen jaar is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de vierjaarlijkse herijking van de koers van de organisatie. Er vond een extra vergadering plaats die volledig in het kader van de Strategie 2023-2027 stond. Met de Raad van Toezicht is van gedachten gewisseld over de maatschappelijke context, de SWOT-analyse, concept-strategische doelen en de in te zetten strategieën om deze doelen te bereiken. Tevens is hierbij (de tijdlijn van) het gehele proces met betrekking tot de herijkte koers besproken.

Samenstelling Raad van Toezicht Koninklijke Auris Groep 2022

Naam

Functie

Maatschappelijke functie

Nevenfuncties

Scholing in 2021

Dhr. drs. P.C. van den Brink

1 januari – 30 juni 2022:

Directeur-bestuurder Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Elan

Comenius: Nationale leiderschapsleergang

Voorzitter met aandachtsgebied openbaar bestuur,

  

lid Remuneratie-commissie

Vanaf 1 januari 2022 lid van de RvT van Stichting Robijn

 
   

Dhr. P.A. van Wingaarden RA RC

Aandachtsgebied financiën op bindende voordracht van de CR, met ingang van 14 maart 2016.

Lid Raad van Bestuur van Haagse Wijk- en Woonzorg

 

Integraal Management, Strategisch Partnerschap (interne opleiding)

 

1 januari - 30 juni 2022 Vicevoorzitter, Financiële Commissie en voorzitter Remuneratiecommissie

 

1 juli – 31 december 2022:

Voorzitter en Lid Remuneratiecommissie

 

Mw. Drs. I.C.A.N. Sluiter –van Hoof

Aandachtsgebied onderwijs met ingang van 1 mei 2017.

College van Bestuur Stichting Katholiek en Protestant Christelijk Onderwijs te Eindhoven

Lid Raad van Toezicht Kinderopvang Humankind

VTOI: Dynamische oordeelsvorming

 

Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

 

1 juli – 31 december 2022:

Vicevoorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie

 

Mw. J. van Eerd-Vismale

Aandachtsgebied Zorg met ingang van 1 januari 2021.

Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Breburg

Lid Raad van Toezicht Van Neynsel Groep

Comenius: Nationale leiderschapsleergang

   

Lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Lid raad van Commissarissen Zorggroep Synchroon

Crisismanagement Cyber via Trimension

   

Dhr. E.J. Zevenbergen

Aandachtsgebieden onderwijs en bedrijfsvoering op bindende voordracht van de MR met ingang van 1 november 2021, lid Financiële Commissie

Directeur-bestuurder Diergaarde Blijdorp

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

 
  

1 augustus - 31 december 2022:

Bestuurslid Club van Elf

Voorzitter Financiële Commissie

 
 

Bestuurslid Rotterdamse Volksuniversiteit

Mw. Dr.Ir. A.M.W. Laeven-de Boer MPM

Aandachtsgebieden bedrijfsvoering en financiën met ingang van 1 augustus 2022.

Voorzitter Raad van Bestuur Santé Partners

Lid Raad van Toezicht Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Crisismanagement en (crisis)woordvoering, via Parcival

  

Lid Financiële Commissie

Stolte Advanced Programma, Universiteit Tilburg