Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige balans

Materiële vaste activa (17)

(in euro's)

2022

2021

   

Gebouwen en verbouwingen

6.441.147

6.648.370

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.313.887

1.005.264

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar

-

-

Totaal materiële vaste activa

7.755.034

7.653.634

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

    

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa niet aan de bedrijfs-uitoefening dienstbaar

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

6.648.370

1.005.264

-

7.653.634

Investeringen

7.068

567.795

-

574.863

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-214.291

-259.172

-

-473.463

Boekwaarde per 31 december 2022

6.441.147

1.313.887

-

7.755.034

     

Aanschafwaarde per 1 januari 2022

9.590.893

2.806.547

-

12.397.440

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2022

-2.942.523

-1.801.283

-

-4.743.806

Boekwaarde per 1 januari 2022

6.648.370

1.005.264

-

7.653.634

     

Aanschafwaarde per 31 december 2022

9.597.960

3.374.342

-

12.972.302

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 december 2022

-3.156.813

-2.060.455

-

-5.217.268

Boekwaarde per 31 december 2022

6.441.147

1.313.887

-

7.755.034

Financiële vaste activa (18)

De samenstelling van de Effecten per 31 december is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Aandelen

5.672.698

6.101.943

Obligaties

825.656

947.127

Totaal financiële vaste activa

6.498.354

7.049.070

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

7.049.070

6.162.408

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

-

-

Investeringen/aankopen/verstrekkingen obligaties

-

-

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

-

-

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

-

-100.000

Koersresultaten aandelen

-429.246

1.013.473

Koersresultaten obligaties

-121.470

-26.811

Boekwaarde per 31 december

6.498.354

7.049.070

Vorderingen (19)

(in euro's)

2022

2021

   

Debiteuren

113.385

18.815

Vorderingen op groepsmaatschappijen

6.704.067

4.270.250

Overige vorderingen

51.808

46.711

Overlopende activa

852.836

562.394

Totaal vorderingen

7.722.095

4.898.170

De post Vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

6.704.067

4.270.250

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

-

-

Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

6.704.067

4.270.250

Vorderingen op groepsmaatschappijen betreft de rekening-courant met Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep. De positie ten opzichte van Zorg is opgelopen wat vooral te verklaren is doordat Zorg minder aan liquiditeit heeft overgedragen aan Auris dan in voorgaande jaren.

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

-

-

Voorschotten salaris

-

-

Te vorderen dividendbelasting

51.808

46.711

Totaal overige vorderingen

51.808

46.711

Onder de Overige vorderingen zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Nog te ontvangen rente

-

6.620

Nog te ontvangen bedragen

311.163

305.140

Vooruitbetaalde kosten

541.672

250.634

Totaal overlopende activa

852.836

562.394

Onder Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen (20)

(in euro's)

2022

2021

   

Bank

10.007.613

13.419.324

Totaal liquide middelen

10.007.613

13.419.324

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Eigen vermogen (21)

Het eigen vermogen en resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en het eigen vermogen en resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening kan als volgt worden toegelicht:

Aansluiting geconsolideerd eigen vermogen

(in euro's)

2022

2021

   

Enkelvoudige jaarrekening

21.759.201

22.408.935

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

9.505.928

15.724.772

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

2.914.421

3.303.518

Totaal eigen vermogen

34.179.550

41.437.225

Aansluiting geconsolideerd resultaat

(in euro's)

2022

2021

   

Enkelvoudige jaarrekening

-649.734

-1.092.247

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

-6.218.843

1.260.983

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

-389.098

6.849

Totaal aansluiting geconsolideerd resultaat

-7.257.675

175.585

Het verloop van het Eigen vermogen van de enkelvoudige jaarrekening is als volgt.

(in euro's)

Stand per 1 januari 2022

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2022

     

Kapitaal

45

-

-

45

Algemene reserve (publiek)

22.408.890

-649.734

-

21.759.156

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

-

-

-

-

Totaal eigen vermogen

22.408.935

-649.734

-

21.759.201

     
 

Stand per 1 januari 2021

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2021

     

Kapitaal

45

-

-

45

Algemene reserve (publiek)

23.501.137

-1.092.247

-

22.408.890

Bestemmingsresrve koersverschillen (publiek)

-

-

-

-

Totaal eigen vermogen

23.501.182

-1.092.247

-

22.408.935

Het verloop van de afzonderlijke posten van het Eigen vermogen is als volgt.

Kapitaal

  

(in euro's)

2022

2021

   

Stand per 31 december

45

45

   
   

Algemene reserve (publiek)

  

(in euro's)

2022

2021

   

Stand per 1 januari

22.408.890

23.501.137

Resultaat boekjaar conform voorgestelde resultaatverdeling

-649.734

-1.092.247

Stand per 31 december

21.759.156

22.408.890

Voorstel resultaatbestemming 2022

Voorgesteld wordt het enkelvoudige resultaat over 2022 ad negatief € 649.734 als volgt te bestemmen.

(in euro's)

2022

  

Onttrekking algemene reserve (publiek)

-649.734

Resultaat

-649.734

Het voorstel voor de resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voorzieningen (22)

(in euro's)

2022

2021

   

Jubileumvoorziening

9.172

7.033

Onderhoudsvoorziening

134.348

176.592

Totaal voorzieningen

143.520

183.625

Het verloop van de post Jubileumvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

7.033

7.805

Onttrekkingen

-1.454

-2.266

Dotaties

3.593

1.494

Boekwaarde per 31 december

9.172

7.033

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

404

-

looptijd 1-5 jaar

4.449

2.675

looptijd > 5 jaar

4.319

4.358

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

176.592

162.279

Onttrekkingen

-75.244

-10.642

Dotaties

33.000

27.765

Vrijval

-

-2.810

Boekwaarde per 31 december

134.348

176.592

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

134.348

81.700

looptijd 1-5 jaar

-

36.728

looptijd > 5 jaar

-

58.164

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van tien jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende tien jaar als dotatie wordt gehanteerd.

Auris maakt voor het boekjaar 2022 gebruik van de tijdelijke regeling in de RJO 660.601 waarbij de voorziening groot onderhoud bepaald is op basis van de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.

Vanaf 1 januari 2023 stapt Auris over van de voorziening groot onderhoud naar het activeren van de uitgaven groot onderhoud en het afschrijven van die investeringen. Het betreft een verandering in boekhoudkundige verwerking van de uitgaven. Het is geen verandering in planning en uitvoering van het groot onderhoud.

Auris zal, als instelling die de componentenmethode van het groot onderhoud via het activeren wil toepassen, dit prospectief doen. Dat wil zeggen: met ingang van 1 januari 2023. De prospectieve verwerking betreft een uitzondering, want normaal gesproken dienen stelselwijzigingen (zoals deze) met terugwerkende kracht te worden verwerkt. Daarom is de verdeling in looptijd op één jaar gesteld.

Kortlopende schulden (23)

(in euro's)

2022

2021

   

Crediteuren

563.862

1.038.365

Schulden aan groepsmaatschappijen

6.107.565

7.491.236

Belastingen en premies sociale verzekeringen

479.792

330.036

Schulden ter zake van pensioenen

130.821

111.171

Overlopende passiva

2.798.335

1.456.830

Totaal kortlopende schulden

10.080.375

10.427.638

De post Schulden aan groepsmaatschappijen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

-

-

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

6.107.565

7.491.236

Totaal schulden aan groepsmaatschappijen

6.107.565

7.491.236

De afname van de schuld op de groepsmaatschappij is gevolg van een hogere doorbelasting van kosten aan Onderwijs dan vorig jaar.

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Reservering vakantiegeld

284.642

233.935

Reservering vakantiedagen

696.184

244.070

Reservering accountantskosten

211.750

70.607

Vooruitontvangen bedragen

107.667

140.144

Nog te betalen salarissen

11.325

20.024

Nog te betalen overige kosten

1.486.767

748.050

Totaal overlopende passiva

2.798.335

1.456.830

De stijging in de post Nog te betalen overige kosten is veroorzaakt door het opnemen van een reservering in het kader van de implementatie van het ICT-Fundament.