Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nationaal Programma Onderwijs

Schoolplannen

Het Nationaal Programma Onderwijs is een (niet-structureel) investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Dit programma is gestart met een schoolscan om de onderwijsachterstanden als gevolg van COVID-19 in kaart te brengen. De scholen signaleerden over het algemeen veel problemen op de kernvakken, de taalontwikkeling, de executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolscan was het uitgangspunt voor de plannen die vervolgens per school zijn gemaakt en zijn opgesteld in overleg met het team. Ouders en leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs waren steekproefsgewijs betrokken. De plannen zijn, soms na enkele wijzigingen, goedgekeurd door de Deelraden.

Naast de schoolplannen is, met instemming van de scholen en de Deelraden, een bedrag van €442.270,07 gereserveerd voor bovenschoolse plannen. De bovenschoolse gelden worden ingezet voor het uitvoeren van drie projecten die direct kunnen worden gebruikt door de scholen: de woordenschattoetser, de grammatica-analysetool en het ontwikkelen van een leerlijn met lessen digitale geletterdheid voor de doelgroep van Auris. De Medezeggenschapsraad is akkoord gegaan met deze plannen.

Uitvoering

In augustus 2021 is gestart met de uitvoering van de plannen. De evaluatie vond in juni 2022 plaats. De plannen zijn bijgesteld en daar waar nodig aangevuld. In december 2022 is de stand van zaken opnieuw in kaart gebracht. De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs is verlengd tot augustus 2025.

De plannen van de scholen zijn onderverdeeld op basis van de hoofdcategorieën uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs . Uit het overzicht van de plannen van de Auris-scholen voor 2022 (zie figuur 1) blijkt dat een zeer groot deel wordt besteed aan ‘effectievere inzet van onderwijs’. Het betreft hier over het algemeen instructie in kleine groepen of individueel, gericht op de taalontwikkeling en de kernvakken. Ook worden er veel plannen gemaakt in het kader van ‘faciliteiten en randvoorwaarden’. Denk hierbij aan expertise-ontwikkeling in schoolteams, maar ook investeringen in digitale middelen. Tot slot is een relatief groot deel van de plannen gericht op de ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ van kinderen. Dit is in overeenstemming met de schoolanalyses, waar dit als een belangrijk aandachtsgebied werd gezien. Veel van deze plannen hebben een structureel karakter omdat er wordt geïnvesteerd in nieuwe methodes en werkwijzen of kennisontwikkeling in het team. Ook de ouderparticipatie is in veel plannen terug te zien.

Figuur 1: Begroting NPO-gelden Auris 2022-2023

  1. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden)

  2. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

  3. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

  4. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

  5. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

  6. Faciliteiten en randvoorwaarden

Auris verkreeg in totaal € 8 miljoen uit de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs voor de schooljaren 2021-2022 en 2022 – 2023. Tot en met december 2022 is hiervan € 3,6 miljoen besteed. Het grootste gedeelte betrof personeelskosten, voornamelijk extra inzet van onderwijsprofessionals. Zij hebben hiervoor een aan het Nationaal Programma Onderwijs-gelabelde aanvulling op hun arbeidscontract gehad.

Bovenschoolse plannen

Aan de bovenschoolse plannen is tot en met december 2022 in totaal € 102.641 besteed. De lessen digitale geletterdheid zijn gereed. Daarnaast is in het kader van dit project ingezet op professionalisering van leerkrachten in het verzorgen van deze lessen en de inzet van ICT in het onderwijs. De ontwikkeling van de woordenschattoetser is gestart. Voor de ontwikkeling van de grammatica-analysetool worden de middelen ingezet op het experimenteren met de drie tools voor grammatica-analyse .