Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

      

(in euro's)

      
  

2022

  

2021

 

Vaste activa

      

Materiële vaste activa (1)

 

13.745.287

  

13.885.574

 

Financiële vaste activa (2)

 

8.871.219

  

9.195.268

 
   

22.616.506

  

23.080.842

       

Vlottende activa

      

Vorderingen (3)

 

6.372.893

  

9.483.578

 

Liquide middelen (4)

 

27.179.074

  

26.662.434

 
   

33.551.967

  

36.146.012

       

Totaal activa

  

56.168.473

  

59.226.853

       
       

Passiva

      

(in euro's)

      
  

2022

  

2021

 

Eigen vermogen

      

Eigen vermogen

 

34.179.550

  

41.437.225

 

Groepsvermogen (5)

  

34.179.550

  

41.437.225

       

Voorzieningen (6)

  

3.624.323

  

3.238.402

       

Vlottende passiva

      

Kortlopende schulden (7)

 

18.364.600

  

14.551.227

 
   

18.364.600

  

14.551.227

       

Totaal passiva

  

56.168.473

  

59.226.853

       
       
    

-