Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategisch personeelsbeleid

In 2022 heeft de afdeling Human Resources (HR) een strategisch plan opgesteld, dat de ambities van Auris ondersteunt en mede richting geeft. Op basis van een uitgebreide data-analyse waarin interne en externe ontwikkelingen zijn meegenomen, is een aantal strategische Human Resources-thema’s benoemd:

  • nieuwe gesprekscyclus: een professionele Human Resources-gesprekscyclus die de ontwikkeling van medewerkers duurzaam ondersteunt;

  • Auris Academie: het investeren in medewerkers door het aanbieden van passende en leerinventies;

  • Human Resources recruitment: externe en interne employer branding met als doel de juiste medewerkers aan te trekken en te behouden;

  • programma Teamleren: het ontwikkelen van leiderschap.

Nieuwe gesprekscyclus

In 2022 is een nieuwe gesprekscyclus opgezet met als doel medewerkers duurzaam te ontwikkelen overeenkomstig de strategische opdracht van Auris. De nieuwe opzet bestaat uit het voeren van jaarlijks (minimaal) twee gesprekken met medewerkers, waaronder een ontwikkelgesprek.

Deze gesprekken worden door het HR-systeem ‘MijnAuris’ ondersteund. De nieuwe gesprekscyclus is eind 2022 aan de medezeggenschap voorgelegd. De nieuwe gesprekscyclus start in 2023.

Auris Academie

Op basis van de ambitie van Auris heeft de Auris Academie in 2022 een visie met een plan van aanpak op Leren en Ontwikkelen tot stand gebracht. Tevens is een vertaling gemaakt naar concrete doelen en leerinterventies voor de medewerkers van Auris. De opleidingencatalogus is uitgebreid naar 65 trainingen/blended leertrajecten en de interne trainerspoule is uitgebreid met ruim dertig nieuwe trainers. De blended leertrajecten (een combinatie van online en klassikaal leren) voor de leerroutes TOS, D/SH en Ambulante Dienstverlening zijn voor het grootste deel ontworpen en in gebruik genomen. Rondom e-learning is een professionaliseringsslag gemaakt. Daarnaast is voorbereidend werk gedaan voor de aanbesteding van een Leer Management Systeem.

HR recruitment

Als gevolg van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is in 2022 de focus gelegd op de start van het ontwikkelen van het werkgeversmerk Auris (externe employer branding). Samen met een extern communicatiebureau wordt gekeken hoe en met welke boodschap Auris zo optimaal mogelijk in de arbeidsmarkt kan worden gepositioneerd. Dit zal onder meer leiden tot sterke campagnes, een nieuwe recruitment website, aangescherpte vacatures en wervingsvideo’s met als doel de juiste collega’s aan te kunnen trekken.

Daarnaast wordt vanuit deze invalshoek gekeken hoe huidige medewerkers betrokken en behouden kunnen worden (interne employer branding).

Analyse behoud medewerkers

In 2022 is een exit-analyse voorbereid. Aan de hand van een enquête brengt de afdeling Human Resources anoniem beter in kaart wat de beweegredenen zijn van medewerkers om uit dienst te gaan. Ook zal inzichtelijk worden hoe medewerkers het werken bij Auris hebben ervaren. De analyse van deze gegevens levert waardevolle informatie op die gebruikt kan worden om medewerkers te behouden. De vragenlijst wordt in 2023 automatisch toegezonden aan medewerkers die uit dienst gaan.

Ontwikkeling leiderschap

In 2022 is het programma Teamleren van start gegaan om leidinggevenden te ontwikkelen op het gebied van leiderschap ten behoeve van het team. In het programma staat de ontwikkeling en het optimaal benutten van de talenten van de teamleden centraal. Het programma draagt zo bij aan het structureel ondersteunen van leidinggevenden om hun teamleden te coachen, te begeleiden en te ontwikkelen.

Vitaliteit medewerkers

In 2022 is het proces van Europese aanbesteding arbodienstverlening door Auris uitgevoerd. Dit resulteerde in een nieuwe contractperiode met een arbodienstverlener met ingang van 1 januari 2023.

In 2022 is de focus gelegd op het voeren van preventiegesprekken ter voorkoming van langdurig verzuim. Tevens is in 2022 bedrijfsmaatschappelijk werk structureel ingezet voor medewerkers van Auris nadat een positieve pilot in 2021 is doorlopen.

eHRM

In 2022 is volop ingezet op de doorontwikkeling van het nieuwe eHRM-systeem (MijnAuris/AFAS). Als uitgangspunt bij de doorontwikkeling is gekozen voor invoer bij de bron (lees de medewerker) en lastenverlichting voor zowel leidinggevenden als ondersteuners. Om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen bij de afhandeling van administratieve taken, is een duidelijke toelichting opgesteld en opgenomen in MijnAuris. Met de doorontwikkeling van MijnAuris wordt voorzien in een efficiëntere bedrijfsvoering en goede informatievoorziening.