Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa (1)

(in euro's)

2022

2021

   

Gebouwen en verbouwingen

8.322.323

8.542.959

Andere vaste bedrijfsmiddelen

4.859.822

5.300.939

Materiële vaste activa in uitvoering

563.142

41.676

Totaal materiële vaste activa

13.745.287

13.885.574

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa in uitvoering

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

8.542.959

5.300.939

41.676

13.885.574

Investeringen

333.976

1.243.432

521.466

2.098.874

Afwaardering

-36.177

-

-

-36.177

Desinvesteringen/buitengebruikstellingen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-518.435

-1.684.549

-

-2.202.984

Boekwaarde per 31 december 2022

8.322.323

4.859.822

563.142

13.745.287

     
     

Aanschafwaarde per 1 januari 2022

14.913.972

20.789.337

41.676

35.744.985

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2022

-6.371.013

-15.488.398

-

-21.859.411

Boekwaarde per 1 januari 2022

8.542.959

5.300.939

41.676

13.885.574

     

Aanschafwaarde per 31 december 2022

15.211.771

22.031.503

563.142

37.806.416

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 december 2022

-6.889.448

-17.171.681

-

-24.061.129

Boekwaarde per 31 december 2022

8.322.323

4.859.822

563.142

13.745.287

In 2022 is voor € 2,1 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan. Niet alle voorgenomen verbouwingen zijn (volledig) uitgevoerd. Het samentrekken van de twee gebouwdelen in Montaal (€ 300.000,-) is gestart in 2022 en kent een doorloop naar 2023. Dit betekent dat een deel van de begrote investeringsuitgaven ook in 2023 in de begroting staan. Dat geldt ook voor de verandering van de schoolplein en de verbouwing van de entree bij Taalfontein. Dit is in 2022 nog niet uitgevoerd en opnieuw opgenomen voor 2023.

Vanwege de implementatie van het ICT-fundament zijn veel wifi-aansluitingen op de locaties aangepast. Hierdoor zijn extra investeringen gemaakt ten opzichte van de begroting. Alle nieuwe laptops worden momenteel aangeschaft door Auris. In het verleden werden deze in de lease verkregen, waardoor dit geen investering was.

Financiële vaste activa (2)

De samenstelling van de Effecten per 31 december is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Aandelen

5.672.697

6.101.943

Obligaties

3.198.522

3.093.325

Totaal effecten

8.871.219

9.195.268

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

9.195.268

8.331.713

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

-

-

Investeringen/aankopen/verstrekkingen obligaties

483.789

-

Desinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

-

-

Desinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

-

-100.000

Koersresultaten aandelen

-686.368

990.367

Koersresultaten obligaties

-121.470

-26.812

Boekwaarde per 31 december

8.871.219

9.195.268

De aflossingen bij obligaties in 2021 zijn geplande aflossingen bij het bereiken van de einddatum van de lening.

In 2022 was het resultaat op de effecten negatief door de algemene recessie (oorlog in Oekraïne, energiecrisis en oplopende rente).

Vorderingen (3)

(in euro's)

2022

2021

   

Debiteuren

383.074

179.962

Te ontvangen Rijksbijdragen en overheidssubsidies (OCW/EZ)

-

6.066.629

Overige vorderingen

4.321.392

2.192.506

Overlopende activa

1.668.427

1.044.481

Totaal vorderingen

6.372.893

9.483.578

De post Debiteuren kent geen voorziening wegens oninbaarheid (2021: € 0).

De post Te ontvangen Rijksbijdragen en overheidssubsidies (OCW) is met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs in 2023 vervallen per balansdatum 2022. Dit heeft geen direct effect op de geldstromen, maar wel een fors negatief effect op de vermogenspositie van Auris. De vordering had in een ‘normaal jaar’ € 6,8 miljoen geweest. Die € 6,8 miljoen is ook in mindering gebracht op het exploitatieresultaat van 2022.

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek)

2.015.239

1.696.706

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten

1.999.329

450.116

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

226.429

91.169

Te vorderen dividendbelasting

51.808

46.711

Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen

18.846

114.455

Te verrekenen salarissen

-

-215.134

Overige vorderingen

9.741

8.483

Totaal overige vorderingen

4.321.392

2.192.506

De post Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken betreft een vordering op het UWV. Als gevolg van de wet “houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid” kan Koninklijke Auris Groep voor de cumulatie van financiële verplichtingen compensatie aanvragen.

De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek) is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2021 heeft deels in 2022 plaatsgevonden, facturering voor 2022 zal deels in 2023 plaatsvinden.

De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2021 heeft deels in 2022 plaatsgevonden, facturering voor 2022 zal deels in 2023 plaatsvinden.

De vordering op de zorgverzekeraars vanuit 2022 is afgerond € 1,6 miljoen hoger dan in 2021. Dit is vooral een gevolg van het afwikkelen van de terugbetalingsverplichtingen.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Nog te ontvangen rente

27.400

31.919

Te ontvangen subsidie

193.149

106.780

Nog te ontvangen bedragen

416.183

420.407

Vooruitbetaalde overige kosten

1.031.695

485.375

Totaal overlopende activa

1.668.427

1.044.481

Onder de Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. Het bedrag aan Te ontvangen subsidie betreft het project Deelkracht.

Liquide middelen (4)

(in euro's)

2022

2021

   

Kas

3.220

3.791

Bank

27.175.854

26.658.643

Totaal liquide middelen

27.179.074

26.662.434

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Groepsvermogen (5)

Voor de specificatie van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen (6)

(in euro's)

2022

2021

   

Personeelsvoorzieningen

500.754

470.453

Onderhoudsvoorziening

3.123.569

2.767.949

Totaal voorzieningen

3.624.323

3.238.402

De post Personeelsvoorzieningen betreft een jubileumvoorziening.

Het verloop van de post Personeelsvoorzieningen is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

470.453

514.053

Onttrekkingen

-137.202

-148.579

Dotaties

167.503

104.979

Vrijval

-

-

Boekwaarde per 31 december

500.754

470.453

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

82.077

79.505

looptijd 1-5 jaar

244.424

230.367

looptijd > 5 jaar

174.253

160.581

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2022

2021

   

Boekwaarde per 1 januari

2.767.949

2.991.503

Onttrekkingen

-806.267

-1.230.582

Dotaties

1.161.887

1.156.641

Vrijval

-

-149.613

Boekwaarde per 31 december

3.123.569

2.767.949

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

3.123.569

2.159.080

looptijd 1-5 jaar

-

550.705

looptijd > 5 jaar

-

58.164

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van tien jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende tien jaar als dotatie wordt gehanteerd.

Auris maakt voor het boekjaar 2022 gebruik van de tijdelijke regeling in de RJO 660.601 waarbij de voorziening groot onderhoud bepaald is op basis van de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat.

Vanaf 1 januari 2023 stapt Auris over van de voorziening groot onderhoud naar het activeren van de uitgaven groot onderhoud en het afschrijven van die investeringen. Het betreft een verandering in boekhoudkundige verwerking van de uitgaven. Het is geen verandering in planning en uitvoering van het groot onderhoud.

Auris zal, als instelling die de componentenmethode van het groot onderhoud via het activeren wil toepassen, dit prospectief doen. Dat wil zeggen: met ingang van 1 januari 2023. De prospectieve verwerking betreft een uitzondering, want normaal gesproken dienen stelselwijzigingen (zoals deze) met terugwerkende kracht te worden verwerkt. Daarom is de verdeling in looptijd op één jaar gesteld.

De onttrekking in 2022 was lager dan vorig jaar. Auris heeft niet alles uit kan voeren zoals het was gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden is in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren geagendeerd.

Kortlopende schulden (7)

(in euro's)

2022

2021

   

Crediteuren

2.376.192

2.078.149

Ministerie van OCW

680.658

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.346.616

4.868.976

Schulden ter zake van pensioenen

1.495.742

1.170.353

Overige schulden

2.503

48.865

Overlopende passiva

8.462.889

6.384.884

Totaal kortlopende schulden

18.364.600

14.551.226

De post Ministerie van OCW betreft reeds ontvangen subsidies voor het verbeteren van basisvaardigheden. De besteding zal in 2023 plaatsvinden. Daarnaast is hier een deel opgenomen van de nog niet bestede gelden voor studieverlof.

De post Overige schulden is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Nog te betalen inzake Vervangingsfonds

2.503

4.830

Nog te betalen inzake Participatiefonds

-

44.035

Totaal overige schulden

2.503

48.865

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2022

2021

   

Reservering vakantiegeld

3.792.010

3.229.102

Reservering vakantiedagen

1.531.351

883.577

Nog te betalen salarissen

586.563

433.209

Vooruit ontvangen bedragen

5.225

-

Vooruit ontvangen subsidies

16.988

38.620

Nog te betalen overige kosten

2.530.752

1.800.376

Totaal overlopende passiva

8.462.889

6.384.884

De toename van de Nog te betalen overige kosten is een gevolg van de reservering voor de kosten van het ICT Fundament.