Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Auris heeft, zoals iedere maatschappelijke organisatie, te maken met risico’s. De belangrijkste risico’s kunnen een grote negatieve impact hebben op het realiseren van de strategische en financiële doelen. Hierbij kunnen de belangen van de organisatie ‘op weg naar een expertiseorganisatie’ worden geschaad. Risicomanagement waarbij de belangrijkste risico’s in kaart zijn gebracht en beheerst dan wel gemitigeerd, is een essentieel onderdeel binnen Auris.

Risicomanagement betreft het identificeren en beoordelen van risico’s, het vaststellen en implementeren van maatregelen en de bewaking en rapportage van risico’s. Uitgangspunt hierbij is niet zozeer het uitsluitend voorkomen van risico’s, maar juist het nemen van afgewogen besluiten over de te nemen risico’s en de te nemen maatregelen bij het behalen van de strategische doelstellingen van Auris. Het behelst de strategie en het beleid met betrekking tot risico’s en de kaders van het integraal risicomanagementraamwerk van Auris. Hierbij wordt risicomanagement gebruikt als generieke term en het omvat mede de maatregelen en de interne beheersing.

Het doel van risicomanagement is om ervoor te zorgen dat risico’s tijdig worden onderkend en de impact ervan kan worden ingeschat. Hierdoor kunnen de verantwoordelijke medewerkers op een effectieve manier reageren op de risico’s. Risicomanagement is daarmee een belangrijk instrument om de doelstellingen te realiseren.

Integraal risicomanagement beoogt risicoprocessen, rapportages, methoden en technieken op elkaar te laten aansluiten en waar mogelijk te integreren. Hierbij volgt Auris de principes van het INK-managementmodel.

Het integraal risicomanagementraamwerk van Auris beschrijft hoe de risico’s met behulp van een continu proces worden beheerst bij het streven naar de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Het raamwerk draagt ertoe bij dat risico-informatie op een goede manier tot stand komt, wordt gerapporteerd en wordt gebruikt als basis voor besluitvorming en verantwoording. Ook ondersteunt het raamwerk Auris bij het effectief beheersen van haar risico’s.

Het risicomanagement wordt geïntegreerd in de Auris Planning&Control-cyclus, waarmee het actueel blijft. Een actueel systeem van risicomanagement betekent dat ontwikkelingen continu geïdentificeerd en gewaardeerd worden. Hier zijn geen vaste momenten voor.

Hiermee wordt dit onderdeel van de Planning & Verantwoordingsgesprekken met het lijnmanagement en blijft het actueel. Daarnaast wordt risicomanagement een vast onderdeel van de begroting, in de trimesterrapportages en in het jaarverslag. Hierdoor komen de risico’s in het vizier en op de agenda van de regiodirectie, de hoofden Auris Ondersteunende Diensten, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.