Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2020 is het kwaliteitsmanagementsysteem van Auris opnieuw beschreven en in 2021 is gestart met de implementatie ervan. Het kwaliteitshandboek is opnieuw ingericht. De systematiek voor de systeembeoordeling is meer in de organisatie ingebed.

Systeembeoordeling

Eind 2021 vond een eerste systeembeoordeling plaats. Dit is een evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de bijbehorende structuren (instrumentarium).

Interne audits

Auris houdt interne audits om de kwaliteit van de verschillende onderdelen binnen de organisatie te kunnen toetsen en indien nodig te verbeteren.

Onderwijsachterstanden

Sinds het schooljaar 2019-2020 worden de middelen voor onderwijsachterstanden van basisscholen door het Rijk op een andere manier verdeeld.

Veiligheidsmonitor

De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen binnen onze scholen. Dit is Auris verplicht vanuit de Wet veiligheid op school.

Sociale veiligheid

Auris vindt de sociale veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers een belangrijk thema. Een veilige school is een voorwaarde voor de leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Cliëntervaringsonderzoeken

Om het jaar neemt Auris bij de scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs een cliëntervaringsonderzoek af. Tijdens dat onderzoek bevraagt Auris ouders, leerlingen, medewerkers en specialisten over verschillende onderwerpen.

Tevredenheidsonderzoek Zorg

Nadat een behandeling is afgerond, ontvangen ouders een vragenlijst over hun ervaringen met Auris Zorg. De uitkomsten van de vragenlijst en de tussentijdse evaluatiegesprekken geven mogelijke leer- en ontwikkelpunten aan voor de organisatie.