Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

      

(in euro's)

      
  

2022

  

2021

 

Vaste activa

      

Materiële vaste activa (17)

 

7.755.034

  

7.653.634

 

Financiële vaste activa (18)

 

6.498.354

  

7.049.070

 
   

14.253.388

  

14.702.704

       

Vlottende activa

      

Vorderingen (19)

 

7.722.096

  

4.898.170

 

Liquide middelen (20)

 

10.007.613

  

13.419.324

 
   

17.729.708

  

18.317.494

       

Totaal activa

  

31.983.096

  

33.020.198

       
       

Passiva

      

(in euro's)

 

2022

  

2021

 
       

Eigen vermogen (21)

      

Kapitaal

 

45

  

45

 

Algemene reserve (publiek)

 

21.759.156

  

22.408.890

 

Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek)

 

-

  

-

 
   

21.759.201

  

22.408.935

       

Voorzieningen (22)

  

143.520

  

183.625

       

Kortlopende schulden 23)

  

10.080.374

  

10.427.638

       

Totaal passiva

  

31.983.096

  

33.020.198