Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

Rijksbijdragen (8)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Rijksbijdragen OCW

112.685.059

100.643.048

99.898.661

Geoormerkte OCW subsidies

156.345

1.891.703

1.622.544

OCW subsidies doorbetaald aan reguliere scholen

-323.434

-573.852

-726.863

Totaal rijksbijdragen

112.517.970

101.960.899

100.794.342

Ten opzichte van de realisatie 2021 zijn de Rijksbijdragen 2022 voornamelijk gestegen door:

  • De aanpassingen van de personele bekostiging (schooljaar 2021/2022). In de personele bekostiging schooljaar 2021/2022 is een indexatie opgenomen om de cao-verhoging (dichten loonkloof met VO en reguliere cao-aanpassing in 2022) te betalen. Omdat de omvang van deze indexatie lager is ingeschat dan uiteindelijk gerealiseerd (effect € 9,5 miljoen positief), komt de realisatie hoger uit dan begroot.

  • Met de invoering van de vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs in 2023 is er per balansdatum 2022 geen vordering meer. Dit heeft effect op de opbrengstverantwoording. De vordering had in een ‘normaal jaar’ € 6,8 miljoen geweest. Die € 6,8 miljoen is ook in mindering gebracht op het exploitatieresultaat van 2022.

  • Het inzetten van Auris personeel op dienstverlening aan reguliere scholen. Conform afspraken is de inzet van Auris hoger dan afgelopen jaren. De doorbetaling aan de reguliere scholen is hierdoor verminderd, zowel ten opzichte van 2021 als de begroting.

  • Vanaf het schooljaar 2021/2022 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïntroduceerd. De middelen zijn te besteden in de schooljaren 2021/2022 tot en met 2024/2025. Voor het kalenderjaar 2022 dient Auris € 4,1 miljoen te verantwoorden conform de regelgeving. Het deel dat in 2022 nog niet is besteed, is via een dotatie aan een bestemmingsreserve toegevoegd.

  • Vanuit de middelen van het NPO zijn ook gelden voor arbeidsmarkttoelage beschikbaar gesteld. Deze toelage geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De baten en lasten worden evenredig over de periode verdeeld, waardoor het geheel budgetneutraal is. Voor het kalenderjaar 2022 is een bedrag van € 3,7 miljoen beschikbaar en uitgekeerd.

Opbrengsten zorgprestaties (9)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Opbrengsten behandelzorg ZVW

15.907.475

15.640.283

14.676.983

Opbrengsten adviezen en onderzoek

4.205.038

4.376.960

4.171.257

Totaal opbrengsten zorgprestaties

20.112.513

20.017.243

18.848.240

Opbrengsten zorgprestaties zijn beide opbrengststromen vanuit de zorgverzekeringswet. Verder is door Covid-19 een verminderde productie zichtbaar bij de opbrengsten adviezen en onderzoek. Hiervoor is een continuïteitsbijdrage-regeling beschikbaar. Verderop wordt deze toegelicht.

Opbrengsten behandelzorg Zvw

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Productieafspraak

15.477.231

15.640.283

14.068.575

Gerealiseerde overproductie

-

-

165.204

Niet gehonoreerde overproductie

-

-

-165.204

Afloop voorgaande jaren

430.244

-

608.408

Totaal opbrengsten behandelzorg Zvw

15.907.475

15.640.283

14.676.983

In 2022 heeft Auris een analyse gemaakt van de saldi op de balansrekeningen zorg per 31 december 2022 aan de hand van de onderliggende mutaties, correspondentie met verzekeraars en de eigen vastleggingen. Deze analyse heeft geresulteerd in € 367.000,- als verhoging binnen de Productieafspraak van 2022.

In 2020 is Auris gestart met de invoering van ZG2020. Deze regeling is inmiddels volledig geïmplementeerd.

In 2022 heeft Auris voor de behandelzorg op totaalniveau geen overproductie gedraaid.

Opbrengsten adviezen en onderzoek

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Productie in verslagjaar Adviezen en onderzoek

3.700.407

4.376.960

3.283.337

Toename waarde gestarte AP’s voorgaand verslagjaar

352.229

-

339.744

MSZ-accentregeling

152.402

-

548.176

Totaal opbrengsten Adviezen en onderzoek (Audiologie)

4.205.038

4.376.960

4.171.257

Audiologische producten (DOT’s, voorheen AP’s) worden gefactureerd op basis van afgesproken tarieven met de verschillende zorgverzekeraars.

Gezien de Covid-19 maatregelen is het voor de audiologische centra in navolging van 2021 ook in 2022 niet mogelijk geweest om een volledige productie te draaien. Auris maakt hierdoor in 2022 gebruik van de vangnetregeling om continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen. De bijdrage vanuit de regeling is ruim € 77.632. Deze bijdrage is nog niet vastgesteld. Echter, de opbrengsten zijn, conform de vangnetregeling, zo goed mogelijk ingeschat.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies (10)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Subsidie gemeentengymlokalen

561.372

614.079

524.730

Subsidie Deelkracht

1.017.149

-

755.451

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

357.911

860.677

794.223

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.936.432

1.474.756

2.074.404

Sinds december 2018 is Auris erkend als Expertisecentrum ZG. De erkende ZG-expertisecentra (Kentalis, NSDSK en Auris) vervullen met ingang van 2019 een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen, inclusief de bijbehorende onderzoeksvoorstellen. Het meerjarig deelsectorplan 2020-2022 (Deelkracht) is in gezamenlijkheid tussen de drie erkende instellingen opgesteld en ingediend bij ZonMw. Voor Auris resulteert dit in een subsidieopbrengst van € 1 miljoen in 2022. Voor hetzelfde bedrag zijn ook (personeels)lasten gemaakt. Dit project wordt in 2023 gecontinueerd.

Overige baten (11)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Cursusgelden

229.864

585.404

188.920

Verhuur

155.347

164.659

153.370

Ouderbijdragen

95.178

95.870

40.023

Begeleidingsarrangementen

67.584

41.426

24.190

Erasmus Medisch Centrum / CI Team

51.417

48.000

49.006

Detacheringen

73.683

84.000

44.821

Giften en nalatenschappen

336.859

17.700

9.409

Overige

295.266

262.320

66.725

Totaal overige baten

1.305.198

1.299.380

576.464

De stijging van de Giften en nalatenschappen is een gevolg van een schenking uit de nalatenschap van het fonds Jurrewitz. Het Bestuur van ‘Stichting Het Fonds Jurrewitz’ heeft besloten tot opheffing van de Stichting per 31 december 2022. Het vermogen wordt uitgekeerd aan alle deelgerechtigden. Auris heeft de Stichting bedankt en laten weten dat de uitkering ten gunste van de leerlingen/cliënten aangewend wordt.

Personeelslasten (12)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Lonen en salarissen

86.268.821

106.300.202

72.695.356

Sociale lasten

13.566.952

65.500

12.615.203

Pensioenlasten

12.524.631

-

11.043.757

Overige personeelskosten

11.991.147

9.499.217

10.533.631

Totaal personeelslasten

124.351.551

115.864.919

106.887.947

Als gevolg van een toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO en de CAO-GZ zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2021.

Personeelsbestand

Bij de Stichting Koninklijke Auris Groep waren in 2022 gemiddeld 1.397,7 fte in dienst (2021: 1.325). Voor 2022 was een gemiddelde van 1.400,7 fte begroot. Dit is inclusief de fte voor NPO en projecten.

Overige personeelskosten

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Mutatie vakantiegeld en -dagen

647.774

-

240.037

Mutatie jubileumvoorziening

167.501

-

104.979

Reis- en verblijfkosten

2.341.383

1.289.995

1.509.956

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

6.765.423

3.681.777

6.626.789

Nascholing en opleiding

1.836.021

2.072.724

1.689.434

Bedrijfsgezondheidszorg

399.570

342.616

363.266

Werving en selectie

221.294

276.750

182.668

Overige

967.817

1.879.355

1.046.064

Af: ziekengeld uitkeringen

-1.355.636

-44.000

-1.229.562

Totaal overige personeelslasten

11.991.147

9.499.217

10.533.631

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

De inhuur van personeel is hoger dan begroot. Een aantal kritische formatieplekken zijn extern ingevuld tijdens de werving naar geschikte medewerkers. De plekken betreffen onder andere teamleiders en regiodirecteuren. De post reis- en verblijfkosten is gestegen doordat er meer reisbewegingen zijn na het wegvallen van de Covid-19 maatregelen. Vooral de ambulante dienstverlening kan weer veel meer lokale bezoeken afleggen.

De uitgaven voor opleiding en scholing zijn in lijn met de begroting. Hiermee zijn de kosten net iets lager dan begroot (€ 0,2 miljoen). Als expertiseorganisatie hecht Auris veel waarde gehecht aan de scholing en opleiding van de professionals.

WNT-verantwoording 2022

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen met betrekking tot de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector” (hierna: WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is hieronder uiteen gezet.

De leidinggevende topfunctionarissen zijn in dienst bij Stichting Koninklijke Auris Groep. Stichting Koninklijke Auris Groep is geen WNT-plichtige organisatie. De WNT verantwoording wordt volledig opgenomen in de jaarrekening van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep. Deze instellingen zijn beiden wel WNT-plichtig.

Om een beeld te geven van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht als Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep in één rechtspersoon waren opgenomen, is in deze jaarrekening een proforma WNT-verantwoording opgenomen. Hierbij is een gecombineerde norm gehanteerd.

Deze norm is opgebouwd uit het WNT-maximum

  • voor het onderwijs, complexiteitspunten 13 (als volgt verdeeld: totale baten 8 punten, aantal leerlingen 3 punten en aantal onderwijssoorten en –sectoren 2 punten) en klasse E met een maximum van € 183.000;

  • voor de zorg, complexiteitspunten 9 en bezoldigings-klasse III met een maximum van € 176.000.

Het gecombineerde bezoldigingsmaximum in 2022 voor Koninklijke Auris Groep is € 182.020. De gecombineerde norm van € 182.020 wordt berekend door 86% van € 183.000 en 14% van € 176.000 te nemen.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen (proforma berekening, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2022

  

bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 158.470

€ 158.852

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 23.479

€ 23.168

Bezoldiging

€ 181.949

€ 182.020

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 182.020

€ 182.020

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 181.949

€ 182.020

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

   

Gegevens 2021

  

bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 152.706

€ 153.019

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.944

€ 22.613

Bezoldiging

€ 175.650

€ 175.632

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 175.950

€ 175.950

Totale bezoldiging

€ 175.650

€ 175.632

Toezichthoudende topfunctionarissen (proforma berekening individueel WNT-maximum, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2022

       

bedragen x € 1

Drs. P.C. van den Brink

P.A. van Wingaarden

I.C.A.N. Sluiter

J.E.M. van Eerd

E.J. Zeven-bergen

P.A. van Wingaarden

A.M.W.

Laeven

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Voorzitter

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1/1 - 30/06

1/1 - 30/06

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/7 - 31/12

1/8 - 31/12

  

Individueel WNT-maximum

€ 13.652

€ 9.101

€ 18.202

€ 18.202

€ 18.202

€ 13.652

€ 7.584

  
  

Bezoldiging

       

Bezoldiging

€ 9.101

€ 6.007

€ 12.013

€ 12.013

€ 12.013

€ 9.101

€ 5.006

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

-

-

-

-

-

Totale bezoldiging

€ 9.101

€ 6.007

€ 12.013

€ 12.013

€ 12.013

€ 9.101

€ 5.006

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

        

Gegevens 2021

       

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/11 - 31/12

-

-

Bezoldiging 2021

       

Bezoldiging

€ 17.595

€ 11.613

€ 11.613

€ 11.600

€ 1.935

-

-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

-

-

-

Totale bezoldiging 2021

€ 17.595

€ 11.613

€ 11.613

€ 11.600

€ 1.935

-

-

Individueel WNT-maximum 2021

€ 26.393

€ 17.595

€ 17.595

€ 17.595

€ 2.933

-

-

Rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Afschrijvingen (13)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Materiële vaste activa

2.202.985

2.257.271

2.235.366

Totaal afschrijvingen

2.202.985

2.257.271

2.235.366

Huisvestingslasten (14)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Huur

742.417

723.557

663.599

Onderhoud

725.789

820.476

635.303

Dotatie onderhoudsvoorziening

1.161.888

1.161.874

1.007.029

Vrijval onderhoudsvoorziening

-

-

-

Energie en water

883.388

880.064

786.275

Schoonmaakkosten

1.267.396

1.220.100

1.220.118

Heffingen

90.178

112.299

88.435

Beveiliging/bewaking

78.092

125.211

71.149

Advies huisvestingsprojecten

241.150

300.000

243.288

Overige huisvestingslasten

515.466

345.920

308.473

Totaal huisvestingslasten

5.705.764

5.689.501

5.023.669

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2022 conform begroting. Met ingang van 2023 vervalt de dotatie aan de voorziening onderhoud, omdat deze wordt opgeheven. Auris stapt over op de componentenmethode door middel van activeren en afschrijven.

Overige lasten (15)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Administratie en beheer

458.935

470.500

512.939

Advieskosten

533.107

423.300

757.799

Accountantskosten (controle jaarrekening)

243.895

260.000

292.954

Telefoon, portokosten en kopieerlasten

544.136

564.321

501.379

ICT

5.364.517

3.315.502

4.360.831

Huishoudelijke kosten

163.616

163.137

179.734

Kantoorartikelen

81.497

75.950

80.708

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

97.569

93.000

81.277

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

55.891

-

41.356

Communicatie en PR

340.194

208.049

244.806

Medezeggenschap

23.176

10.000

8.935

Onderwijsspecifieke lasten

1.328.202

1.261.900

1.060.519

Zorgspecifieke lasten

218.261

287.736

230.883

Contributies en abonnementen

414.252

351.938

369.452

Verzekeringen

132.353

133.000

106.699

Overige

118.533

2.810.254

98.314

Totaal overige lasten

10.118.134

10.428.587

8.928.586

De post ICT is fors gestegen door de kosten die voorvloeien uit het ICT-Fundament. Een groot deel van de stijging wordt gedekt uit de projectkosten die opgenomen zijn in de post Overig bij de begroting 2022.

Financiële baten en lasten (16)

(in euro's)

2022

begroting 2022

2021

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

140.968

-

128.442

Overige rentebate en soortgelijke baten

-2

-

337

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

-807.838

136.000

963.555

Overige rentelasten en soortgelijke lasten

-84.482

-50.000

-134.632

Totaal financiële baten en lasten

-751.354

86.000

957.703