Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheidsmonitor

De veiligheidsmonitor wordt jaarlijks afgenomen binnen onze scholen. Dit is Auris verplicht vanuit de Wet veiligheid op school. Het ene jaar is het onderdeel van een uitgebreid cliëntervaringsonderzoek, het andere jaar wordt alleen de veiligheidsmonitor uitgevraagd. In 2022 is de veiligheidsmonitor afgenomen.

Met deze vragenlijst, brengt Auris het gevoel van (sociale) veiligheid van de leerlingen in kaart. Bij de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 en het voortgezet onderwijs wordt dit gedaan door een vragenlijst met stellingen, waar leerlingen een score voor geven van ‘helemaal mee oneens (1)’ tot ‘helemaal mee eens (4)’. Deze stellingen gaan over het ontspannen en prettig voelen in de klas (welbevinden), het veiligheidsgevoel op school en of deze veiligheid wel eens wordt aangetast. Hoe hoger de score, hoe veiliger de leerlingen zich voelen.

Veiligheid

  
 

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

2020

3,5

3,3

2021

3,4

3,3

2022

3,4

3,3

Sociale Veiligheid

   
 

Speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen groep 1 t/m 4

2020

3,4

3,3

1,9

2021

3,1

3,0

1,9

2022

3,0

3,0

1,9

De resultaten over 2022 zijn positief en vergelijkbaar met eerdere jaren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het grootste deel van de leerlingen zich veilig voelt op de scholen van Auris. Wat opvalt is dat de sociale veiligheidsbeleving door de jaren heen daalt bij zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. Auris gaat met deze uitkomsten met de betreffende scholen aan de slag.

Leerlingen groep 1 t/m 4

Ook brengt Auris de sociale veiligheid van jonge leerlingen (groep 1-4) in kaart. Dit wordt gedaan door middel van een verkorte vragenlijst. Hierbij zijn de antwoordopties ‘ja’ of ‘nee’. Bij deze vragenlijst is een 2 de beste score en een 1 de minste score. Gemiddeld is net als vorig jaar een 1,9 gescoord. Dit betekent dat jonge leerlingen zich in hoge mate veilig voelen op de scholen van Auris. Naast dit cijfer geeft deze vragenlijst ook specifieke informatie voor de school. Bijvoorbeeld over waar of wanneer leerlingen zich wel eens bang voelen. De school kan vervolgens met de uitkomsten aan de slag.