Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten

Doorbelastingen (24)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

15.801.450

11.471.789

14.332.400

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

4.057.027

2.307.869

3.601.009

Totaal doorbelastingen

19.858.477

13.779.658

17.933.409

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend (86% voor Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en 14% voor Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep). Uitzondering hierop zijn kosten die direct toerekenbaar zijn aan één van beide stichtingen.

In 2021 is er meer doorbelast aan de andere stichtingen dan begroot, omdat er ook meer kosten zijn gemaakt dan begroot: hogere personele lasten door aanpassingen in de cao’s, hogere lasten voor de inhuur van personeel en hogere lasten voor ICT.

Overige baten (25)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Verhuur

377.580

377.580

419.764

Giften en nalatenschappen

328.160

5.200

5.200

Overige baten

119.572

808.677

-206.993

Totaal overige baten

825.312

1.191.457

217.971

De stijging van de Giften en nalatenschappen is een gevolg van een schenking uit de nalatenschap van het fonds Jurrewitz. Het Bestuur van ‘Stichting Het Fonds Jurrewitz’ heeft besloten tot opheffing van de Stichting per 31 december 2022. Het vermogen wordt uitgekeerd aan alle deelgerechtigden. Auris heeft de Stichting bedankt en laten weten dat de uitkering ten gunste van de leerlingen/cliënten aangewend wordt.

In 2021 is onder Overige baten een negatief bedrag opgenomen als voorziening voor saneringskosten van de grond naast het Ammanplein.

Personeelslasten (26)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Lonen en salarissen

6.952.437

7.415.010

5.445.280

Sociale lasten

995.212

-

797.071

Pensioenlasten

1.035.862

-

908.864

Overige personeelslasten

5.242.413

4.913.002

5.563.804

Totaal personeelslasten

14.225.924

12.328.012

12.715.019

Als gevolg van toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2021. In de begroting was een toename van kosten wel voorzien, maar niet zo groot als uiteindelijk gerealiseerd is.

Overige personeelskosten

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Mutatie jubileumvoorziening

3.593

-

1.494

Mutatie vakantiegeld en -dagen

-

-

-

Reis- en verblijfkosten

115.565

78.840

87.939

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

4.767.662

2.536.920

4.767.512

Nascholing en opleiding

149.342

461.000

280.095

Bedrijfsgezondheidszorg

224.552

185.000

200.706

Werving en selectie

174.752

237.500

148.213

Overige

-72.139

1.457.742

193.681

Af: ziekengeld uitkeringen

-120.914

-44.000

-115.836

Totaal overige personeelslasten

5.242.413

4.913.002

5.563.804

Externe inhuur personeel is in lijn met vorig jaar, maar hoger dan begroot. Dit is zowel het gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt als van het uitvoeren van kwaliteitsimpulsprojecten.

Personeelsbestand

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 82,4 fte in dienst (2021: 70). In de begroting 2022 was uitgegaan van 87,2 fte.

WNT-verantwoording 2022

Voor de bezoldiging van de bestuurders en Raad van Toezicht wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.

Afschrijvingen (27)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Materiële vaste activa

473.463

460.050

545.354

Totaal afschrijvingen

473.463

460.050

545.354

Huisvestingslasten (28)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Huur

-

-

-

Onderhoud

58.972

78.450

25.461

Energie en water

45.957

40.000

37.391

Schoonmaakkosten

101.040

97.870

121.062

Heffingen

45.058

45.000

47.705

Dotatie onderhoudsvoorziening

33.000

32.997

24.955

Beveiliging/bewaking

15.593

20.000

14.774

Advies huisvestingsprojecten

234.048

300.000

228.865

Overige huisvestingslasten

53.045

19.001

31.372

Totaal huisvestingslasten

586.713

633.318

531.585

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2022 conform de begroting. Met ingang van 2023 vervalt de dotatie aan de voorziening onderhoud, omdat deze wordt opgeheven. Auris stapt over op de componentenmethode.

Overige lasten (29)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Administratie en beheer

457.065

470.500

511.040

Bijdrage kwalitatieve innovatie

597.432

-

2.189.698

Advieskosten

490.824

379.500

705.516

Accountantskosten (zie toelichting hieronder)

243.895

260.000

292.954

Telefoon-, porto-, kopieer- en printkosten

133.260

125.200

130.001

ICT

2.908.691

1.324.974

1.980.348

Huishoudelijke kosten

4.687

19.000

11.233

Kantoorartikelen

6.841

1.500

1.792

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

97.569

93.000

81.277

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

44.648

-

32.896

Communicatie en PR

183.482

96.500

125.045

Contributies en abonnementen

80.141

63.000

75.260

Verzekeringen

132.353

133.000

104.199

Overige

195.789

1.799.561

250.183

Totaal overige lasten

5.576.677

4.765.735

6.491.441

De post ICT is fors gestegen door de kosten die voorvloeien uit het ICT fundament ten opzichte van begroting en 2021. Een groot deel van de stijging wordt gedekt uit de projectkosten die opgenomen zijn in de post Overig bij de begroting 2022.

Stichting Koninklijke Auris Groep heeft middelen beschikbaar gesteld om in Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en in Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep kwalitatieve innovatie projecten uit te voeren. Deze bijdrage is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld, voorafgaand aan het jaar. In 2022 is er geen bijdrage toegekend aan stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. Deze middelen zijn in de begroting opgenomen onder Overige, als ook in de personeelslasten. In de realisatie 2022 zijn deze kosten verantwoord op verschillende kostensoorten.

De lasten voor de hele groep worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep.

Accountantskosten

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:

(in euro's)

2022

2021

   

Onderzoek van de jaarrekening

226.875

277.707

Andere controleopdrachten

17.020

15.247

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

Totaal accountantskosten

243.895

292.954

Het betreft hier accountantsorganisatie Ernst & Young Accountants LLP.

Financiële baten en lasten (30)

(in euro's)

2022

Begroting 2022

2021

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

106.920

-

97.322

Overige rentebaten en soortgelijke baten

-26.949

-

-44.212

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

-550.716

-

986.661

Rentelasten en soortgelijke lasten uit hoofde van groepsmaatschappijen

-

-

-

Totaal financiële baten en lasten

-470.745

-

1.039.771

Verbonden partijen (model E RJO)

Naam

Juridische vorm 2022

Statutaire zetel

Code activiteiten

Eigen vermogen 31-12-2022 EUR

Resultaat jaar 2022 EUR

Art 2:403 BW

Deelname

Consolidatie

Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 9.505.928

-€ 6.218.843

nee

100%

ja

Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep

stichting

Rotterdam

Overige

€ 2.914.421

-€ 389.098

nee

100%

ja

 Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Koninklijke Auris Groep (enkelvoudig) kent geen gebeurtenissen na balansdatum. De Belastingdienst heeft in januari 2023 aangekondigd een boekenonderzoek te doen naar de loonheffingen over 2021.

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag

De Raad van Bestuur van Stichting Koninklijke Auris Groep heeft de jaarrekening 2022 (inclusief het bestuursverslag) opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2023.

De Raad van Toezicht van Stichting Koninklijke Auris Groep heeft de jaarrekening 2022 (inclusief het bestuursverslag) goedgekeurd in de vergadering van 22 mei 2023.

Ondertekening van het jaarverslag

Rotterdam, 23 mei 2023

Voorzitter Raad van Bestuur:  Voorzitter Raad van Toezicht:

w.g. drs. W.J.M. Hendrikx MPA  w.g. P. A. van Wingaarden

Lid Raad van Bestuur                                                                 Leden Raad van Toezicht:      

ing. T. van der Wielen MHA                                                       drs. I.C.A.N. Sluiter - van Hoof

                                                                                                        J.E.M. van Eerd - Vismale

                                                                                                        E.J. Zevenbergen

                                                                                                       dr.ir. A.M.W. Laeven - de Boer MPM