Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Standaarden in de Ambulante Dienstverlening

In het project Standaarden in de Ambulante Dienstverlening maken professionals afspraken over een eenduidige manier van werken en over de kwaliteit van het aanbod. Door een eenduidige werkwijze wordt het voor scholen en ouders inzichtelijk welk kwalitatief aanbod zij van Auris Ambulante Dienstverlening kunnen verwachten. Het project bestaat uit twee parallel lopende onderdelen.

In het eerste deelproject zijn afspraken gemaakt over de eenduidige manier van werken in de Ambulante Dienstverlening:

 • het werken volgens de PCDA-cyclus (Plan Do Check Act) voor continue kwaliteitsverbetering;

 • het werken aan expertiseoverdracht aan de leraar en/of het schoolsysteem en hoe de eventuele begeleiding aan de leerling daaraan bijdraagt;

 • de samenwerking tussen ambulante dienstverleners en een interdisciplinair team dat bestaat uit een spraaktaaldeskundige, onderwijsdeskundige en gedragsdeskundige (de Commissie van Leerlingenzorg);

 • evidence informed werken en gebruik maken van de interventies in de Auris Kennisbank;

 • de ambulant dienstverleners zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van dove of slechthorende leerlingen of zijn specialist in de ondersteuning van leerlingen met TOS;

 • leerlingbegeleiding is kortdurend, gericht op specifieke doelen en aanvullend aan de overdracht van expertise aan de leraar en/of het schoolsysteem;

 • de ambulant dienstverleners werken samen met alle betrokkenen rondom de leerling;

 • de ambulant dienstverleners adviseren over de inzet van het cursusaanbod voor leraren en ouders van jonge leerlingen uit het Auris Cursuscentrum;

 • consultatie en advies is een laagdrempelig aanbod voor leraren die vragen hebben over het onderwijs aan leerlingen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal of gehoor.

In het tweede deelproject hebben de professionals (ambulant dienstverleners, spraaktaaldeskundigen, gedragsdeskundigen en onderwijsdeskundigen) samen met de onderzoekers van Auris afspraken gemaakt over de beste aanpak voor problemen die leerlingen door de taalontwikkelingsstoornis of gehoorproblemen in de schoolse situatie ondervinden. De afspraken gaan over:

 • de voorgestelde aanpak;

 • de interventies en methodieken die het meest geschikt zijn;

 • eventueel aanpalend aanbod zoals de inzet van een cursus.

Er wordt ook beschreven hoe de aanpak zo optimaal mogelijk kan worden geëvalueerd. Tevens wordt de onderbouwing van de aanpak beschreven. De afspraken zijn getest in een pilot. De resultaten van de pilot zijn in de definitieve afspraken verwerkt en ingevoerd in de dienstverlening.

Door het formuleren van een eenduidig aanbod werken de professionals in elke regio met de meest recente en bewezen effectieve interventies. Hierdoor kunnen de scholen en de leerlingen rekenen op het beste antwoord op de ondersteuningsvragen van de leraar. Maar ook op een antwoord dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling.