Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

Auris heeft, zoals iedere maatschappelijke organisatie, te maken met risico’s. De belangrijkste risico’s kunnen een grote negatieve impact hebben op het realiseren van de strategische en financiële doelen.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden uit de meerjarenbegroting 2023-2025

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het regulier onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt.

Toelichting op de vermogensportefeuille

De Raad van Bestuur legt in de jaarrekening verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde treasurybeleid.

B3 Rapportage toezichthoudend orgaan

De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in het bestuursverslag. Dit is te vinden in het onderdeel ‘Organisatie’.