Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toekomstbestendige zorg en onderwijs voor D/SH kinderen en jongeren

De medewerkers van Auris moeten aan de relatief kleine doelgroep van dove en slechthorende kinderen/jongeren in een snel veranderende omgeving optimale kwaliteit kunnen bieden. In het kader van inclusief onderwijs is onderzocht waar en hoe Auris deze kleine doelgroep het beste onderwijs kan bieden. Hiervoor is in 2022 het project ‘Toekomstbestendige zorg en onderwijs voor D/SH-kinderen en -jongeren’ afgerond en is de implementatie ingezet.

Binnen het project is het laatste projectonderdeel afgerond: Regionale Kansen. Dit heeft een rapport opgeleverd met beschrijvingen van verschillende omgevingen waarin D/SH-leerlingen les krijgen.

Het multidisciplinair overleg van de Commissie van Onderzoek voor D/SH is opgezet en de procedure voor het behandelen van de dossiers D/SH is uitgevoerd, verfijnd en geëvalueerd. De arrangementen voor D/SH worden uitsluitend door specialisten afgegeven.

Met de Hogeschool Utrecht (Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies) is een samenwerking ontstaan waardoor binnen de Auris Academie de cursus ‘Voorwaarts’ nu wordt aangeboden aan medewerkers van Auris. Deze cursus richt zich op het behalen van het B1-niveau van het Europees Referentiekader voor de Talen in de Nederlandse Gebarentaal. In alle regio’s van Auris heeft een teamleider de portefeuille D/SH. Samen met de portefeuillehouders D/SH van de Ambulante Dienstverlening is gestart met het werken met specialisten D/SH. Het profiel voor de specialist D/SH is na overleg met de afdeling Human Resources van Auris in concept gereed. Met het Auris Cursuscentrum en de docenten Nederlandse Gebarentaal van Auris Zorg zijn afspraken gemaakt over het aanbod Nederlandse Gebarentaal voor ouders en leerlingen in het regulier onderwijs. Dit aanbod geldt tot het project ‘Stap in, gebaar mee!’ van Deelkracht de opdracht oplevert.

De D/SH-leerling krijgt een goed onderbouwd arrangement door specialisten-D/SH vanuit de Commissie van Onderzoek. De leerling krijgt een onderwijsarrangement en krijgt goed toegankelijk onderwijs binnen het speciaal onderwijs van Auris, of de leerling krijgt een ondersteuningsarrangement en krijgt passende ondersteuning van een specialist D/SH van Auris Ambulante Dienstverlening. Voor de D/SH-leerlingen die op grote afstand wonen van het speciaal onderwijs, wordt nagedacht over een passende onderwijsplek meer thuisnabij. Ouders, leerlingen en medewerkers krijgen toegang tot passend aanbod om de Nederlandse Gebarentaal te leren.