Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2022

(in euro's)

2022

 

2021

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Saldo baten en lasten

 

-6.506.321

 

-782.152

     

Aanpassingen voor:

    

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

2.202.985

 

2.235.366

 

* Mutaties van voorzieningen

385.921

 

-267.154

 

* Mutaties van fianciële vaste activa

-

 

-

 
  

2.588.906

 

1.968.212

     

Veranderingen in werkkapitaal

    

* Verloop in vorderingen

3.110.683

 

1.879.028

 

* Verloop in schulden

3.813.374

 

1.501.496

 
  

6.924.057

 

3.380.524

     

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

 

3.006.642

 

4.566.584

     

Ontvangen interest

56.484

 

-5.819

 
  

56.484

 

-5.819

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

3.063.126

 

4.560.765

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

-2.098.874

 

-1.965.168

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

36.177

 

-

 

Investeringen in financiële vaste activa

-483.789

 

-

 

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

-

 

100.000

 
     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

-2.546.486

 

-1.865.168

     

Mutatie liquide middelen

 

516.640

 

2.695.597

     
     

Stand liquide middelen per 1 januari

 

26.662.434

 

23.966.837

Stand liquide middelen per 31 december

 

27.179.074

 

26.662.434

     

Mutatie liquide middelen

 

516.640

 

2.695.597