Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken

Project KIOZK

In 2022 is het KIOZK-project afgerond. Doel van dit project was het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van het huidige onderwijsaanbod van Auris door het effectief inzetten van digitale middelen. Per organisatieonderdeel (speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Ambulante Dienstverlening) is vastgesteld op welke manier ICT-toepassingen het huidige aanbod kunnen versterken. KIOZK heeft de volgende resultaten bereikt:

 • de vastgestelde visie en het beleid voor de aanschaf en het gebruik van digitale middelen ten behoeve van leren is voor de drie organisatieonderdelen gerealiseerd;

 • specifieke, zoveel mogelijk uniforme, software voor onderwijs is geselecteerd en opgenomen in de Eduapp, de online softwarecatalogus van Auris, waar een overzicht is opgenomen van de applicaties die binnen Auris worden gebruikt;

 • er is regie, beheer en kennisdeling over en van software voor onderwijs;

 • de set aan competenties is uitgesplitst per medewerker en professionaliseringsplan in de organisatieonderdelen speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en Ambulante Dienstverlening;

 • digitale middelen in het onderwijs zijn technisch en inhoudelijk geïmplementeerd zodat leerlingen, leerkrachten en behandelaars ermee aan de slag kunnen (elektronische leeromgeving, softwarecatalogus en oudercommunicatie);

 • de leerlijnen digitale geletterdheid zijn gereed.

De resultaten van KIOZK helpen de leerlingen van Auris op drie vlakken:

 1. het leerproces: met digitale leermiddelen kunnen leerlingen meer aanbod op maat krijgen en kunnen zij meer grip krijgen op hun eigen leerproces;

 2. de organisatie van het leerproces: met digitale leermiddelen kan de school de resultaten van de leerlingen beter volgen en analyseren, kan er laagdrempelig met ouders worden gecommuniceerd en wordt de leerkracht beter in staat gesteld in het onderwijsaanbod te differentiëren;

 3. voorbereiding op de digitale maatschappij: door een gericht aanbod van lessen gericht op ‘digitale geletterdheid’ worden leerlingen beter voorbereid op de digitale maatschappij.

De opbrengsten van het project worden geborgd door het netwerk van iAmbassadeurs. De iAmbassadeur is een professional die in het primaire proces werkt en zich bezighoudt met de didactische en de gebruikerskant van ICT in het onderwijs. De taken van het netwerk zijn:

 • uitwisselen van kennis en nieuwe ontwikkelingen van onderwijs en ICT om tot een gezamenlijke Auris-kennisbasis te komen die effect heeft op het leren met ICT in de scholen en bij de begeleiding van de Ambulante Dienstverlening;

 • in samenwerking met de afdeling ICT en Beleid Onderzoek Kwaliteit en Innovatie adviseren over aanschaf, aanpassing en implementatie van nieuwe en bestaande ICT-middelen voor het onderwijs;

 • uitwisseling tussen Auris Ondersteunende Diensten en teams, ook in geval van crises die gerelateerd zijn aan ICT en het primair proces. Denk hierbij aan ICT-storingen, onderwijs op afstand in coronatijd, etc.