Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Integraal Zorg Akkoord 2023-2026

Eind 2022 is het Integraal Zorg Akkoord gesloten tussen een groot aantal brancheorganisaties en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. De focus van het Integraal Zorg Akkoord ligt op de zorg in de Zorgverzekeringswet. De zorg van Auris valt volledig binnen deze wetgeving. Auris herkent de uitdagingen waar zorg voor staat en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg nu en in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden. Dat betekent dat de ontwikkelingen binnen Auris Zorg in lijn zijn met het Integraal Zorg Akkoord. Specifiek gaat het dan onder andere om samenwerking met verschillende zorgdomeinen, het versterken van eerstelijnszorg en het bieden van passende zorg: zorg die aantoonbaar werkt, op de juiste plek en in dialoog met de cliënt. Auris geeft hier als expertise-organisatie onder meer vorm aan vanuit haar wetenschappelijke onderzoeksafdeling. Met het unieke aanbod van ambulante behandeling bij kinderen met TOS jonger dan vijf jaar in het gezin en in de kinderopvang èn de spraakpoli’s biedt Auris passende (thuisnabije) zorg. Daar wordt samengewerkt met eerstelijnszorg en het sociaal domein, primair om de hulpvraag van de cliënt doelmatig te beantwoorden en secundair om de eerstelijnszorg en het sociaal domein te versterken.

De arbeidskrapte en administratieve lasten vragen om het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de beschikbare capaciteit door te innoveren in technische hulpmiddelen ter ondersteuning van de zorgprofessional en de cliënt en de gegevensuitwisseling tussen beide te verbeteren. De uitgebreide innovatieafdeling van Auris richt zich op de ontwikkeling van deze technische hulpmiddelen. Daarnaast is in 2023 de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier gepland om de gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional te verbeteren en de administratieve lasten bij de zorgprofessional te verminderen.