Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks wordt in januari de vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs over uitstroom en bestendiging ingevuld. Op basis van alle resultaten uit het speciaal onderwijs, geeft de onderwijsinspectie een terugkoppeling. Auris stelt ook eigen normen en ambities op, daarmee leggen we de lat voor onszelf hoger. Auris plaatst al deze resultaten op de websites van de scholen en in de schoolgids.

Tussentijdse uitstroom

Speciaal onderwijs

Auris streeft ernaar om haar leerlingen zo snel mogelijk naar de voor hen best passende plek te laten uitstromen. Voor de scholen voor speciaal onderwijs (leslocaties) van Auris geldt dat ongeveer 75% van alle leerlingen die tussentijds uitstromen, naar het regulier onderwijs gaan. Onder het regulier onderwijs valt ook het speciaal basisonderwijs. Deze cijfers zijn al een aantal jaar vrijwel identiek. In 2020-2021 is 74% van onze leerlingen van het speciaal onderwijs uitgestroomd naar het regulier onderwijs. Dit is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Op schoolniveau is onderzocht wat hier de oorzaak van is en zijn eventuele actiepunten opgesteld.

Voortgezet speciaal onderwijs

Ook van het voortgezet speciaal onderwijs stroomt het grootste deel tussentijds uit naar het regulier onderwijs. Een veel kleiner deel stroomt uit naar het voortgezet speciaal onderwijs in een andere richting of op een andere school. In 2020-2021 is 83% van de leerlingen die tussentijds zijn uitgestroomd, naar het regulier voortgezet onderwijs gegaan. Dit cijfer is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Het grootste deel hiervan (70%) stroomt uit naar niveau vmbo bbl + kbl (beroepsbegeleidende leerweg + kader beroepsgerichte leerweg); dit is hoger dan 2019-2020.

Einduitstroom

Speciaal onderwijs

In totaal zijn 215 leerlingen in 2020-2021 na groep 8 uitgestroomd. Na groep 8 gaan de meeste leerlingen naar het regulier voortgezet onderwijs. In 2020-2021 is van alle einduitstroom leerlingen (zowel naar het regulier voortgezet onderwijs als naar het speciaal voortgezet onderwijs) 53% uitgestroomd naar het niveau vmbo bbl+kbl (of hoger). De andere leerlingen zijn uitgestroomd naar het praktijkonderwijs of naar een arbeids- of praktijkgerichte dagbesteding.

Voortgezet speciaal onderwijs

Leerlingen die tot en met het laatste jaar op het Auris voortgezet speciaal onderwijs zitten, noemen we einduitstroom leerlingen. Deze leerlingen worden voorbereid op het regulier vervolgonderwijs (veelal het mbo), op dagbesteding of op arbeid. Het grootste deel van de leerlingen (54,5%) is uitgestroomd naar regulier vervolgonderwijs. Hiervan is 33% naar mbo-niveau 2 [beroepsopleidende leerweg/beroepsbegeleidende leerweg (bol/bbl)] uitgestroomd en 21% naar mbo-niveau 1 (entreeopleiding; bol/bbl). In totaal is 45,5% van de leerlingen uitgestroomd naar arbeid. Onder arbeid valt een reguliere arbeidsplaats (15%) maar ook beschut werk of een beschermde werkomgeving (21%). De einduitstroom naar dagbesteding was 7% [arbeidsgericht (6%) en belevingsgericht (1%)].

Uitstroombestemming in vergelijking met ontwikkelingsperspectief

Auris houdt bij of leerlingen uitstromen volgens het perspectief dat twee jaar eerder is bepaald. Binnen het speciaal onderwijs wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Een onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is een uitstroomperspectief. Dat is de verwachte uitstroombestemming van de leerling, bijvoorbeeld praktijkonderwijs of vmbo beroepsbegeleidende leerweg + kader beroepsgerichte leerweg. Dit wordt onder andere gebaseerd op de toetsresultaten, werkhouding, motivatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Het uitstroomperspectief wordt in het ontwikkelingsperspectief onderbouwd en wordt bijgesteld wanneer nodig. Het blijkt dat in 2020-2021 de meerderheid is uitgestroomd volgens dit perspectief (speciaal onderwijs: 82% en voortgezet speciaal onderwijs: 100%). In het speciaal onderwijs heeft Auris de eigen norm van 90% niet gehaald. Op schoolniveau is onderzocht wat hier de oorzaak van is en zijn eventuele actiepunten opgesteld.

Deelnemers eindtoets

Sinds 2021 wordt het aantal deelnemers en niet-deelnemers van de eindtoets en de redenen voor het niet-deelnemen in schooljaar 2020-2021 uitgevraagd. Van de leerlingen die in aanmerking komen voor de eindtoets, de einduitstroom leerlingen, maakt het grootste deel de eindtoets (90%).

Bestendiging

Speciaal onderwijs

Tot twee jaar na het verlaten van de Auris-school wordt onderzocht of de leerling nog steeds op dezelfde plek zit. Als dit zo is, dan spreken we van een bestendigde leerling. Van de uitgestroomde leerlingen van het speciaal onderwijs (van schooljaar 2019-2020) zit 95% nog op hetzelfde niveau. Hiermee is de Auris-norm van 90% ruim behaald.

Voortgezet speciaal onderwijs

Het percentage uitgestroomde leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs dat is bestendigd, ligt bij Auris al een aantal jaar rond de 90%. Van de uitgestroomde leerlingen (in schooljaar 2019-2020) zit twee jaar later 89% op hetzelfde niveau. Er is een stijging ten opzichte van eerdere jaren te zien, waarbij de Auris-norm bijna wordt behaald.

N.B.: Helaas zijn de uitstroom- en bestendiginggegevens niet van alle leerlingen bekend. In de berekeningen zijn de leerlingen waarvan dit onbekend is (uitstroom: 2 leerlingen en bestendiging: 16 leerlingen), niet meegenomen.