Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Intensieve taalstimulering regio Noordwest

In de regio Noordwest wordt door Auris veel consultatie en advies voor peuters (2 en 3 jaar) ingezet. Ouders van een aantal peuters krijgen vervolgens het advies hun kind aan te melden voor diagnostiek en behandeling logopedie. Echter, de wachtlijsten voor logopedie lopen op. In sommige gemeenten is dit inmiddels al één jaar. De consequentie is dat de vroegsignalering niet leidt tot tijdige en gerichte taalinterventies in de peuterleeftijd. Hierdoor ontstaat het gevaar dat toeleiding naar en plaatsing op de (peuter)behandelgroep niet of te laat plaatsvindt. Het project ‘Intensieve taalstimulering regio Noordwest’ heeft als doel tijdige gerichte en intensieve taalstimulering voor deze groep in te zetten.

De intensieve taalstimulering bestaat uit begeleiding van ouders van elf peuters in de thuissituatie (maximaal drie bezoeken) en van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang (gemiddeld zeven bezoeken) in de vorm van:

  • voorbeeldrol/modeling;

  • handelingsgerichte adviezen richting pedagogisch medewerkers;

  • informatie-overdracht.

De duur van de interventieperiode is gemiddeld drie tot vier maanden. De peuters krijgen allen een passende taalinterventie en pedagogisch medewerkers en ouders/verzorgers kunnen hun opgedane kennis duurzaam inzetten. Voor aanvang van de training zijn de peuters opgegeven voor logopedie en diagnose en in de tussentijd is er aan taalstimulering gewerkt.

De resultaten zijn veelbelovend. Pedagogisch medewerkers geven aan deskundiger te zijn en bieden gerichte taalstimulering. Ouders geven aan meer zicht te hebben op de problematiek van hun kind en weten hier beter op in te spelen. Na meting van de resultaten bleek een duidelijke (inhaal)groei zichtbaar.