Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2022

(in euro's)

   
 

2022

Begroting 2022

2021

Baten

   

Rijksbijdragen (8)

112.517.970

101.960.899

100.794.342

Opbrengsten zorgprestaties (9)

20.112.513

20.017.243

18.848.240

Overige overheidbijdragen en - subsidies (10)

1.936.432

1.474.756

2.074.404

Overige baten (11)

1.305.198

1.299.380

576.464

    

Totaal baten

135.872.113

124.752.278

122.293.450

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (12)

124.351.551

115.864.919

106.887.947

Afschrijvingen (13)

2.202.985

2.257.271

2.235.366

Huisvestingslasten (14)

5.705.764

5.689.501

5.023.669

Overige lasten (15)

10.118.134

10.428.587

8.928.620

    

Totaal lasten

142.378.434

134.240.278

123.075.602

    

Saldo baten en lasten

-6.506.321

-9.488.000

-782.152

    

Financiële baten en lasten (16)

-751.354

86.000

957.737

    

Resultaat

-7.257.675

-9.402.000

175.585

    

Belastingen

-

-

-

    

Nettoresultaat

-7.257.675

-9.402.000

175.585