Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden uit de meerjarenbegroting 2023-2025

Leerlingaantallen

In de beleidsnota ‘Evaluatie passend onderwijs’ is het uitgangspunt inclusief onderwijs. Dit betekent dat alle leerlingen in principe welkom zijn in het regulier onderwijs en diversiteit meer dan voorheen de norm wordt. Auris verwacht dat het aantal leerlingen zowel bij het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs de komende jaren afneemt. Hier tegenover staat de ontwikkeling bij de Ambulante Dienstverlening, waar een groei van het aantal leerlingen wordt verwacht. Het risico bestaat dat de ontwikkeling minder snel verloopt dan gepland. Daarmee kan de inclusiviteit vertraging oplopen.

Auris, in combinatie met cluster 2, als experts

In samenwerking met de partners binnen cluster-2 is het traject ‘Siméa, Passend en Inclusiever’ gestart. Auris wil binnen Siméa het evidence informed werken verder ontwikkelen. Daarbij wil Auris haar expertise op het gebied van Doof/Slechthorend en TOS versterken, delen en beschikbaar stellen ten behoeve van het regulier onderwijs. Het risico is dat de kennisdeling een minder grote omvang kent dan voorzien.

Gebrek aan flexibiliteit op personele inzet

De ontwikkeling van Auris als expertiseorganisatie vraagt een meer flexibele inzet van alle medewerkers. Dit alles met als doel continu voldoende en voldoende toegeruste medewerkers te kunnen inzetten en frictie te voorkomen.

Ook Auris heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat niet alle vacatures eenvoudig kunnen worden ingevuld.

Personele inzet Nationaal Programma Onderwijs

De opgave voor het Nationaal Programma Onderwijs is groot. Om als onderwijsinstellingen te investeren in de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en studenten en voor het inhalen van coronavertragingen, is veel geld beschikbaar. Het risico is dat Auris niet voldoende geschikt personeel beschikbaar heeft om alle plannen uit te voeren. De plannen komen bovenop de reguliere exploitatie.

De middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs zijn tijdelijke gelden. Vast personeel inzetten op de uitvoering ervan creëert over twee jaar, als de middelen wegvallen, wellicht een risico. Dit risico is in beeld en het managementteam stuurt hierop.

Financiering Audiologische Centra

De financiering van de Auris Audiologische Centra staat onder druk. De Audiologische Centra zijn de diagnostische poortwachters naar de overige onderdelen van Auris en de start in de keten van dienstverlening. Auris stelt het belang van haar cliënten en leerlingen voorop. Hierbij dient Auris een juiste analyse te maken van het zorgaanbod, inclusief de daarbij behorende kostprijs- en verkoopprijsontwikkeling.

Beveiliging persoonsgegevens en databeveiliging

De beveiliging van persoonsgegevens is een onderwerp waarvoor Auris veel aandacht heeft. Daarnaast is de bescherming van data met het oog op frauderisico’s een belangrijk aandachtspunt. Hierbij is verhoogde aandacht voor de beveiliging van de netwerken en de ICT-systemen.