Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

NPO-gelden

Schoolscan

In maart 2021 informeerde het Ministerie van OCW de scholen over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Naar aanleiding van dit programma hebben de Auris-scholen in mei en juni 2021 een schoolscan gemaakt van de achterstanden als gevolg van de verschillende lockdowns. De scholen rapporteerden hier verschillend over, maar signaleerden over het algemeen veel problemen op de kernvakken, de taalontwikkeling, de executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze schoolscan is vervolgens het uitgangspunt geweest voor de plannen die per school werden gemaakt.

Schoolplannen

Bij het opstellen van de schoolplannen is het onderwijzend personeel actief betrokken. Vervolgens hebben zij met alle plannen ingestemd. Ouders en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, zijn meer steekproefsgewijs betrokken. Hierna zijn de plannen door de regiodirecteuren voorgelegd aan de decentrale medezeggenschapsraden (Deelraden) waarin een vertegenwoordiging van personeel en ouders zitten. De plannen zijn, soms na enkele wijzigingen, goedgekeurd door de Deelraden. Inmiddels is begonnen met de uitvoering van de plannen. De plannen worden aan het einde van het schooljaar door de scholen geëvalueerd.

Veel ondersteuning aan individuele leerlingen en kleine groepen

De plannen van de scholen zijn gecategoriseerd aan de hand van de hoofdcategorieën uit de menukaart NPO .

De scholen hebben er voor gekozen om substantieel te investeren in individuele begeleiding en begeleiding in kleine groepen (categorie ‘effectievere inzet van onderwijs’ van de menukaart NPO). Deze hulp is gericht op de kernvakken en de taalontwikkeling van de leerlingen. De scholen plannen hiervoor ruim de helft van het totale NPO budget voor schooljaar ’21-’22 in (zie figuur 1). Dit is een logische en passende keuze, omdat de gelden bestemd waren om achterstanden weg te werken. De plannen hiervoor richten zich met name op het wegwerken van achterstanden op de kernvakken en de taalontwikkeling. Hiervoor worden leerkrachten, ondersteuners en logopedisten ingezet. Bijkomend voordeel is dat Auris enkele professionals kan behouden, zelfs nu een daling van leerlingen met een intensief arrangement wordt verwacht. In het kader van het lerarentekort is het verstandig om de juiste professionals te behouden richting de (nabije) toekomst. Desondanks wil Auris geen vaste ‘overformatie’ creëren met tijdelijke NPO-gelden.

Naast ‘effectievere inzet van onderwijs’ worden er veel plannen gemaakt in het kader van ‘faciliteiten en randvoorwaarden’. Denk hierbij aan expertiseontwikkeling in schoolteams, maar ook aan investeringen in digitale middelen. Tot slot is een relatief groot deel van de plannen gericht op de ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ van kinderen. Dit is in overeenstemming met de schoolanalyses, waar dit als een belangrijk aandachtsgebied werd gezien. Veel van deze plannen hebben een structureel karakter omdat er wordt geïnvesteerd in nieuwe methodes en werkwijzen of kennisontwikkeling in het team. Ook de ouderparticipatie is in veel plannen terug te zien.

In totaal is er in 2021 € 580.186 uitgegeven aan NPO-plannen. Hiervan is € 568.348 uitgegeven aan personeelskosten (98%). Dit betreft voornamelijk tijdelijke extra inzet van onderwijsprofessionals.

Aan Personeel Niet In Loondienst (PNIL) is in 2021 € 2.875 uitgegeven, dit is 0,1% van het totale budget.

Figuur 1: Besteding NPO-gelden Auris-breed

In de periode tot en met december 2021 hebben de scholen plannen gemaakt voor het volledige schooljaar 2021/2022. De meeste van deze plannen werden in die periode opgestart en lopen door gedurende het schooljaar. Resultaten zijn voor deze opstartperiode van het NPO niet expliciet verzameld. In juni 2022 worden de schoolplannen uit schooljaar 2021-2022 geëvalueerd.

Bovenschoolse plannen

De scholen hebben met hun teams besproken of zij geld willen reserveren voor bovenschoolse projecten. Dit heeft geresulteerd in een (voorlopig) totaal bovenschools budget van € 442.270,07. De Deelraden hebben ook ingestemd met de reservering voor bovenschoolse projecten. De bovenschoolse gelden worden ingezet voor het uitvoeren van drie projecten die direct kunnen worden gebruikt door de scholen: de woordenschattoetser, het grammaticatreintje en het ontwikkelen van een leerlijn met lessen digitale geletterdheid voor de doelgroep van Auris. De centrale Medezeggenschapsraad heeft instemming verleend aan deze plannen.