Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Standaarden in de Ambulante Dienstverlening.

In het project Standaarden in de Ambulante Dienstverlening (AD) maken professionals afspraken over een eenduidige manier van werken en over de kwaliteit van het aanbod. De uitkomsten van het eerdere project CALM worden in het project Standaarden verder uitgewerkt. Door een eenduidige werkwijze wordt het voor scholen inzichtelijk welk kwalitatief aanbod zij van Auris AD kunnen verwachten. Het project bestaat uit twee onderdelen, die parallel lopen.

In het eerste deelproject zijn afspraken gemaakt over een eenduidige manier van werken in de AD:

  • Het werken volgens de PDCA-cyclus ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering;

  • Het werken aan expertiseoverdracht aan de leraar en/of het schoolsysteem en hoe de eventuele begeleiding aan de leerling daaraan bijdraagt;

  • De samenwerking tussen ambulante dienstverleners en een interdisciplinair team dat bestaat uit een spraaktaaldeskundige, onderwijsdeskundige en gedragsdeskundige (de Commissie van Leerlingenzorg);

  • Evidence informed werken (zie ook bij CALM);

De uitgangspunten en standaarden in werkwijze zijn door het bestuur geaccordeerd. In 2022 worden de afspraken geïmplementeerd en worden over nog andere thema’s eenduidige afspraken gemaakt.

In het tweede deelproject werken de professionals aan afspraken over de beste aanpak voor problemen die leerlingen door de taalontwikkelingsstoornis of gehoorproblemen in de schoolse situatie ondervinden. Inmiddels is een eerste overzicht van die afspraken gemaakt voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Hierin staat beschreven:

  • Het doel van het aanbod;

  • De voorgestelde aanpak;

  • De interventies en methodieken die het meest geschikt zijn;

  • Eventueel aanpalend aanbod zoals de inzet van een cursus.

Er wordt ook beschreven hoe de aanpak het best geëvalueerd kan worden. Tevens wordt de onderbouwing van de aanpak beschreven. Deze eerste versie is eind 2021 in de vorm van een pilot uitgezet.

Door het formuleren van een eenduidig aanbod werken de professionals in elke regio met de meest recente en bewezen effectieve interventies waardoor de scholen en de leerlingen kunnen rekenen op het beste antwoord op de ondersteuningsvragen van de leraar. En een antwoord dat aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Het project loopt door tot augustus 2022.