Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Organisatieontwikkeling

De ambitie van Auris om haar positie als expertiseorganisatie te verstevigen, vraagt om een versterking van het fundament van de organisatie. Om dit te realiseren, is een aantal wijzigingen in de organisatiestructuur noodzakelijk. De eerste fase van het organisatietraject is van start gegaan met het versterken van de brede laag van teamleiders door de invoering van een werkbare span of attention/control en door de aanstelling van een beperkt aantal extra teamleiders. Binnen de Audiologische Centra is de rol van medisch manager ingevoerd.

Het leertraject voor de circa 80 leidinggevenden (in het bijzonder de teamleiders van Auris) dat in maart 2020 van start ging, is medio 2021 afgerond. Basis voor dit traject was het Fundament Lerende Organisatiemodel (FLO). Doel van dit traject was het ontwikkelen van gemeenschappelijke taal en beelden rond wat ertoe doet in een expertiseorganisatie en teamleiders equiperen voor hun integrale verantwoordelijkheid rond Beleid & Kwaliteit, Bedrijfsvoering, HR en ICT.

In zogenaamde basiskampen (groepen van circa tien leidinggevenden), workshops en masterclasses zijn diverse thema’s behandeld. De bouwstenen van het FLO-model waren hierbij leidend.

Medio 2021 is dit traject geëvalueerd. Daaruit bleek dat teamleiders het belangrijk en positief vonden:

  • dat er expliciet aandacht is besteed is aan de rol van de teamleider in een lerende organisatie;

  • dat men de rode draad in de organisatieontwikkeling gaat zien;

  • dat door deelname aan het leertraject het netwerk binnen de organisatie verder is verbeterd;

  • dat het leertraject als helpend is ervaren bij het invullen van de rol van de teamleider.

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2021 een zwaarder profiel voor de functie van regiodirecteur van kracht geworden en is het aantal regiodirecteuren verminderd. Met de vernieuwde samenstelling van regiodirecteuren heeft een aantal leiderschapssessies plaatsgevonden. In de loop van 2021 is de tweede fase van het organisatietraject opgestart, waarin de rol van de teamleider centraal staat. Voor de ontwikkeling naar expertiseorganisatie met een lerende cultuur is het profiel van de teamleider aangescherpt. De medezeggenschap heeft dit aangescherpte profiel positief ontvangen. Om de teamleiders naar dit aangescherpte profiel te ontwikkelen, is een ontwikkeltraject voor teamleiders opgezet. De inhoud van dit traject is eind 2021 met de teamleiders gedeeld en zal begin 2022 van start gaan. In het najaar van 2021 is tevens een profiel voor een aantal posities van teamleider op tactisch niveau (teamleider 2) opgesteld en aan de medezeggenschap voorgelegd. Met het profiel van teamleider 2 zal een ontwikkelpad voor teamleiders mogelijk worden gemaakt.

De organisatieontwikkeling krijgt in 2022 een vervolg voor de laag van teamleiders. Ook zal aandacht worden geschonken aan de managementlaag van de Auris Ondersteunende Diensten in het kader van de ontwikkeling naar expertiseorganisatie. In 2022 wordt tevens begonnen met de derde fase van het organisatietraject: de professionals in the lead.