Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Cliëntervaringsonderzoek

Om het jaar neemt Auris bij de scholen een cliëntervaringsonderzoek (CEO) af. Tijdens dat onderzoek bevraagt Auris ouders, leerlingen, de medewerkers en specialisten over verschillende onderwerpen. Denk hierbij aan het onderwijs, de begeleiding, communicatie en ouderbetrokkenheid. Dit helpt Auris om in kaart te brengen hoe er over de school en over de organisatie wordt gedacht.

De vragenlijst van het CEO bestaat uit een aantal stellingen waar een score van 1 tot en met 4 voor kan worden gegeven (oneens - meer oneens dan eens - meer eens dan oneens – eens). Daarnaast wordt er aan het einde van de vragenlijst gevraagd om een samenvattend rapportcijfer. De rapportcijfers zijn in de grafieken hieronder weergegeven. Wat opvalt is dat de rapportcijfers in het speciaal onderwijs bij alle respondentgroepen zijn gestegen, behalve bij de medewerkers. In het voortgezet speciaal onderwijs liggen de rapportcijfers iets lager en zijn ze ook iets gedaald, behalve bij de leerlingen.

Er zijn weinig inhoudelijke verschillen te zien in vergelijking met het vorige onderzoek dat in 2019 werd gehouden. De verschillende doelgroepen geven aan in algemene zin tevreden te zijn over de (sociale) veiligheid van leerlingen, het onderwijs, de begeleiding, het ontwikkelingsperspectief, de communicatie, de ouderbetrokkenheid en de procedures op de scholen van Auris.

Een aantal resultaten valt op. De leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zijn positiever dan in 2019 over aansluiting van de lessen bij hun belevingswereld en de bijdrage aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn leerlingen van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en specialisten meer tevreden over de duidelijkheid van gebaren in de klas.

Op elke school is een sessie georganiseerd met een aantal medewerkers van de school en een aantal ouders om met elkaar de resultaten te bespreken. Ook worden tijdens deze sessies actiepunten geformuleerd waar de scholen mee aan de slag gaan.