Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Auris in de context

De Koninklijke Auris Groep werkt in vier geografische regio’s:

  • Midden Nederland

  • West (Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden & Midden-Holland)

  • Zuid (Zeeland & Noord-Brabant)

  • Noordwest (Haarlem, Leiden, e.o.)

De Auris-organisatie bestaat uit audiologische centra, behandelzorg, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, Auris Ambulante Dienstverlening, Auris Ondersteunende Diensten, Cursuscentrum, Aanmeldpunt, Commissie van Onderzoek en Raad van Bestuur. Daarnaast voert Auris praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. Het creëren van toegevoegde waarde in de keten van zorg en onderwijs in de regio staat voorop. Daar krijgt de doorlopende ontwikkelleerlijn tussen zorg (audiologie en behandeling), (voortgezet) speciaal onderwijs en dienstverlening vorm en ervaren cliënten en leerlingen de meerwaarde van Auris. Ook is daar de expertise van Auris voor andere belanghebbenden zichtbaar.

Auris en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Auris werkt in haar werkgebied samen met tientallen samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de structuur van het samenwerkingsverband. Er worden functionele verbindingen gelegd tussen de vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband en het management van Auris. Het streven is om minimaal een keer per jaar de samenwerking te evalueren. Hierbij is ook structureel aandacht voor mogelijke kansen voor extra samenwerking.

Een aantal voorbeelden:

  • In 2021 werkte Auris nauw samen met het samenwerkingsverband Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en het regulier onderwijs in een tussenvoorziening voor leerlingen met ernstige zorgen op het gebied van de taalontwikkeling. Aan deze pilot is een wetenschappelijk onderzoekstraject gekoppeld.

  • Er is een opzet gemaakt over hoe de leerlingen die de speciale leslocaties van Auris niet meer nodig hebben de overstap naar de reguliere scholen maken.

  • Er zijn in 2021 verkennende gesprekken gevoerd tussen een schoolbestuur en voorschoolse voorzieningen (kinderopvangorganisatie) met als doel al in een vroeg stadium samen te werken om leerlingen waarbij ernstige zorgen zijn over de taalontwikkeling te ondersteunen.

Om inclusiever onderwijs in Nederland de komende jaren succesvol vorm te geven, zet Auris zich in om onder andere de samenwerking met samenwerkingsverbanden en reguliere scholen te versterken.

Meer informatie over de samenwerkingsverbanden in Nederland

Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht te werken in een samenwerkingsverband, met uitzondering van de scholen voor cluster 1 en 2 onderwijs. Auris-onderwijs valt onder cluster 2. In het basisonderwijs bestaat dit samenwerkingsverband uit de reguliere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo) en de scholen voor speciaal onderwijs (so) van de clusters 3 en 4. In het voortgezet onderwijs bestaat het samenwerkingsverband uit het regulier onderwijs: vmbo, havo en vwo, het praktijkonderwijs en de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) van cluster 3 en 4. De schoolbesturen die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband hebben de plicht om elk kind een passende plek te bieden die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Scholen kunnen, als zij ondersteuningsvragen hebben over leerlingen met een gehoorprobleem of een ernstige taalontwikkelingsstoornis, een beroep doen op Auris voor handelingsgerichte adviezen en/of gerichte ondersteuning.