Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa (1)

(in euro's)

2021

2020

   

Gebouwen en verbouwingen

8.542.959

8.367.482

Andere vaste bedrijfsmiddelen

5.300.939

5.595.888

Materiële vaste activa in uitvoering

41.676

192.400

Totaal materiële vaste activa

13.885.574

14.155.770

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

Gebouwen en verbouwingen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Materiële vaste activa in uitvoering

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

8.367.482

5.595.890

192.400

14.155.771

Investeringen

777.302

1.338.590

(150.724)

1.965.168

Afwaardering

0

0

0

0

Desinvesteringen/buitengebruikstellingen

0

0

0

0

Afschrijvingen

(601.825)

(1.633.541)

0

(2.235.366)

Boekwaarde per 31 december 2021

8.542.959

5.300.939

41.676

13.885.574

     
     

Aanschafwaarde per 1 januari 2021

14.136.670

19.450.747

192.400

33.779.817

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 januari 2021

(5.769.188)

(13.854.858)

0

(19.624.045)

Boekwaarde per 1 januari 2021

8.367.482

5.595.888

192.400

14.155.770

     

Aanschafwaarde per 31 december 2021

14.913.972

20.789.337

41.676

35.744.985

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen per 1 december 2021

(6.371.012)

(15.488.399)

0

(21.859.411)

Boekwaarde per 31 december 2021

8.542.959

5.300.939

41.676

13.885.574

De investeringen in gebouwen en verbouwingen in 2021 betrof voor een deel de aanpassing van het schoolgebouw in Alphen aan den Rijn. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vanuit de wettelijke plicht de verbouwing gefinancierd. Auris heeft de functionele verbetering en de duurzaamheidsinvesteringen betaald.

Vanaf 2021 schaft Auris de ICT-hardware zelf aan. Dit zijn bijvoorbeeld desktops en laptops. Voorheen werden deze via een leaseconstructie ingebracht.

Financiële vaste activa (2)

De samenstelling van de Effecten per 31 december is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Aandelen

6.101.943

5.088.470

Obligaties

3.093.325

3.243.242

Totaal effecten

9.195.268

8.331.712

Het verloop van deze posten is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Boekwaarde per 1 januari

8.331.713

8.546.222

Investeringen/aankopen/verstrekkingen aandelen

0

0

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen aandelen

0

0

Deinvesteringen/verkopen/aflossingen obligaties

(100.000)

(100.000)

Koersresultaten aandelen

990.367

(159.537)

Koersresultaten obligaties

(26.812)

45.026

   

Boekwaarde per 31 december

9.195.268

8.331.712

De aflossingen bij obligaties zijn geplande aflossingen bij het bereiken van de einddatum van de lening.

In 2021 was het resultaat op de aandelen zeer goed.

Vorderingen (3)

(in euro's)

2021

2020

 

Debiteuren

179.962

355.514

Te ontvangen Rijksbijdragen en overheidssubsidies (OCW/EZ)

6.066.629

5.872.091

Overige vorderingen

2.192.506

4.594.703

Overlopende activa

1.044.481

596.555

Totaal vorderingen

9.483.578

11.418.863

De post Debiteuren kent geen voorziening wegens oninbaarheid (2020: € 0).

De post Overige vorderingen is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek)

1.696.706

2.289.639

Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten

450.116

1.168.754

Te vorderen UWV transitievergoeding langdurig zieken

91.169

18.150

Te vorderen dividendbelasting

46.711

40.618

Gemeenten/huisvestingssubsidies scholen

114.455

17.092

Te verrekenen salarissen

(215.134)

12.026

Overige vorderingen

8.483

1.048.424

Totaal overige vorderingen

2.192.506

4.594.703

De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake audiologie (adviezen en onderzoek) is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2020 heeft deels in 2021 plaatsgevonden, facturering voor 2021 zal deels in 2022 plaatsvinden. De vordering op zorgverzekeraars is gedaald doordat er effectiever worden gedeclareerd. Dat leidt tot snellere facturatie aan en betaling door de zorgverzekeraars.

De post Te verrekenen met zorgverzekeraars inzake behandelzorg zintuiglijk gehandicapten is bepaald op basis van met zorgverzekeraars afgesproken tarieven en de prestaties toe te rekenen aan het boekjaar. Facturatie voor 2020 heeft deels in 2021 plaatsgevonden, facturering voor 2021 zal deels in 2022 plaatsvinden. De vordering op zorgverzekeraars is gedaald doordat er effectiever worden gedeclareerd. Dat leidt tot snellere facturatie aan en betaling door de zorgverzekeraars.

De post Overlopende activa is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Nog te ontvangen rente

31.919

6.620

Te ontvangen subsidie

106.780

0

Nog te ontvangen bedragen

420.407

0

Vooruitbetaalde overige kosten

485.375

589.935

Totaal overlopende activa

1.044.481

596.555

Onder de Overlopende activa zijn geen posten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. Het bedrag aan Te ontvangen subsidie betreft het project Deelkracht.

Liquide middelen (4)

(in euro's)

2021

2020

   

Kas

3.791

5.413

Bank

26.658.643

23.961.423

Totaal liquide middelen

26.662.434

23.966.836

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de groep.

Groepsvermogen (5)

Voor de specificatie van het Eigen vermogen wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.

Voorzieningen (6)

(in euro's)

2021

2020

   

Personeelsvoorzieningen

470.453

514.053

Onderhoudsvoorziening

2.767.949

2.991.502

Totaal voorzieningen

3.238.402

3.505.555

De post Personeelsvoorzieningen betreft een jubileumvoorziening.

Het verloop van de post Personeelsvoorzieningen is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Boekwaarde per 1 januari

514.053

521.180

Onttrekkingen

(148.579)

(124.378)

Dotaties

104.979

117.251

Vrijval

0

0

Boekwaarde per 31 december

470.453

514.053

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

79.505

107.679

looptijd 1-5 jaar

230.367

235.778

looptijd > 5 jaar

160.581

170.596

Het verloop van de post Onderhoudsvoorziening is als volgt:

(in euro's)

2021

2020

   

Boekwaarde per 1 januari

2.991.503

2.208.446

Onttrekkingen

(1.230.582)

(345.821)

Dotaties

(149.613)

(202.290)

Vrijval

1.156.641

1.331.168

Boekwaarde per 31 december

2.767.949

2.991.502

   

Waarvan:

  

looptijd < 1 jaar

2.159.080

2.481.126

looptijd 1-5 jaar

550.705

489.349

looptijd > 5 jaar

58.164

21.027

De Onderhoudsvoorziening is gevormd voor het binnen- en buitenonderhoud. De onderhoudsplanning gaat uit van een periode van tien jaar. De planning is opgesteld na fysieke inventarisatie van onze partner in huisvestingsadvies. Het uitgangspunt van de onderhoudsplanning is het realiseren van goede- en veilige onderwijsgebouwen. Bij de raming is uitgegaan van normtarieven conform een onafhankelijk instituut (STABU) aan de hand van macro economische gegevens. Daarnaast zijn de uitgaven vermeerderd met de bouwinflatie. De toekomstige uitgaven zijn niet contant gemaakt, daar het gemiddelde over de aankomende tien jaar als dotatie wordt gehanteerd.

De onttrekking in 2021 was hoger dan vorig jaar. Auris is bezig met een inhaalslag op het gebied van gebouwonderhoud, maar heeft nog niet alles uit kan voeren zoals het was gepland. Een deel van de niet uitgevoerde werkzaamheden is in de meest recente onderhoudsplanning over de aankomende jaren gepland.

Kortlopende schulden (7)

(in euro's)

2021

2020

   

Crediteuren

2.078.149

1.711.821

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.868.976

3.995.107

Schulden ter zake van pensioenen

1.170.353

1.050.399

Overige schulden

48.865

0

Overlopende passiva

6.384.884

6.348.661

Totaal kortlopende schulden

14.551.226

13.105.988

De post Overige schulden is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Nog te betalen inzake Vervangingsfonds

4.830

0

Nog te betalen inzake Participatiefonds

44.035

0

Totaal overige schulden

48.865

0

De post Overlopende passiva is als volgt te specificeren:

(in euro's)

2021

2020

   

Reservering vakantiegeld

3.229.102

2.982.091

Reservering vakantiedagen

883.577

643.540

Nog te betalen reis- en verblijfkosten

0

55.866

Nog te betalen salarissen

433.209

610.443

Vooruit ontvangen bedragen

0

64.253

Vooruit ontvangen subsidies

38.620

487.650

Nog te betalen overige kosten

1.800.376

1.504.818

Totaal overlopende passiva

6.384.884

6.348.661

De afname bij de post Vooruitontvangen subsidies wordt veroorzaakt door de uitbetaling aan personeel van de zorgbonus 2020. Er is tevens zorgbonus voor 2021 ontvangen. Deze is reeds in 2021 uitbetaald aan personeel. Het resterende deel van de subsidie staat nu onder Nog te betalen overige kosten (€ 106.568) en Belastingen en premies sociale verzekeringen (€ 210.511). Met dit laatste deel wordt de overschrijding van de vrije ruimte in de WKR gedekt. Dit is verwerkt in de aangifte van februari 2022 en betaald in maart 2022.