Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021

(in euro's)

   
 

2021

Begroting 2021

2020

Baten

   

Rijksbijdragen (8)

100.794.342

96.528.824

95.807.732

Opbrengsten zorgprestaties (9)

18.848.240

18.375.576

17.583.549

Overige overheidbijdragen en - subsidies (10)

2.074.404

1.438.970

2.252.483

Overige baten (11)

576.464

1.143.556

2.042.061

    

Totaal baten

122.293.450

117.486.926

117.685.825

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (12)

106.887.947

105.276.045

102.741.944

Afschrijvingen (13)

2.235.366

2.330.513

2.146.473

Huisvestingslasten (14)

5.023.669

5.270.740

5.309.698

Overige lasten (15)

8.928.620

8.535.627

9.421.317

    

Totaal lasten

123.075.602

121.412.925

119.619.432

    

Saldo baten en lasten

(782.152)

(3.925.999)

(1.933.607)

    

Financiële baten en lasten (16)

957.737

0

(44.261)

    

Resultaat

175.585

(3.925.999)

(1.977.868)

    

Belastingen

0

0

0

    

Nettoresultaat

175.585

(3.925.999)

(1.977.868)