Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021

(in euro's)

   
 

2021

Begroting 2021

2020

Baten

   

Doorbelastingen (24)

17.933.409

16.511.102

17.337.489

Overige baten (25)

217.971

1.133.441

1.503.074

    

Totaal baten

18.151.380

17.644.543

18.840.562

    
    

Lasten

   

Personeelslasten (26)

12.715.019

12.751.463

12.019.974

Afschrijvingen (27)

545.354

554.880

564.144

Huisvestingslasten (28)

531.585

549.215

547.676

Overige lasten (29)

6.491.477

5.702.466

7.606.124

    

Totaal lasten

20.283.435

19.558.024

20.737.918

    

Saldo baten en lasten

(2.132.053)

(1.913.481)

(1.897.354)

    

Financiële baten en lasten (30)

1.039.806

0

(38.141)

    

Resultaat

(1.092.247)

(1.913.481)

(1.935.495)

    

Belastingen

0

0

0

    

Nettoresultaat

(1.092.247)

(1.913.481)

(1.935.495)