Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Rijksbijdragen OCW

99.898.661

96.121.963

96.842.742

OCW subsidies doorbetaald aan reguliere scholen

(726.863)

(1.080.000)

(1.201.420)

Geoormerkte OCW subsidies

1.622.544

1.486.861

166.410

Totaal rijksbijdragen

100.794.342

96.528.824

95.807.732

Ten opzichte van de realisatie 2020 zijn de Rijksbijdragen 2021 voornamelijk gestegen door:

  • De aanpassingen van de personele bekostiging (schooljaar 2020/2021). In de personele bekostiging schooljaar 2020/2021 is een indexatie opgenomen om de cao-verhoging in 2021 te betalen.

  • Het inzetten van Auris personeel op dienstverlening aan reguliere scholen. Conform afspraken is de inzet van Auris hoger dan afgelopen jaren. De doorbetaling aan de reguliere scholen is hierdoor verminderd.

  • Vanaf het schooljaar 2021/2022 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geïntroduceerd. De middelen zijn te besteden in de schooljaren 2021/2022 tot en met 2024/2025. Voor het kalenderjaar 2021 dient Auris € 1,8 miljoen te verantwoorden conform de regelgeving. Het deel dat in 2021 nog niet is besteed, is via een dotatie aan een bestemmingsreserve toegevoegd.

  • Vanuit de middelen van het NPO zijn ook gelden voor arbeidsmarkttoelage beschikbaar gesteld. Deze toelage geldt voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. De baten en lasten worden evenredig over de periode verdeeld, waardoor het geheel budgetneutraal is. Voor het kalenderjaar 2021 is een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar.

Opbrengsten zorgprestaties (9)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Opbrengsten behandelzorg ZVW

14.676.983

14.056.532

13.481.618

Opbrengsten adviezen en onderzoek

4.171.257

4.319.044

4.010.931

Totaal opbrengsten zorgprestaties

18.848.240

18.375.576

17.583.549

Opbrengsten zorgprestaties zijn beide opbrengststromen vanuit de zorgverzekeringswet. Verder is door Covid-19 een verminderde productie zichtbaar bij de opbrengsten adviezen en onderzoek. Hiervoor is een continuïteitsbijdrage-regeling beschikbaar. Hieronder wordt deze toegelicht.

Opbrengsten behandelzorg Zvw

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Productieafspraak

14.584.627

14.056.532

13.544.131

Gerealiseerde overproductie

165.204

0

356.685

Niet gehonoreerde overproductie

(165.204)

0

(356.685)

Correctie voorgaande jaren

0

0

(194.054)

Onderaannemerschap zorg

92.356

0

0

MSZ-accentregeling

0

0

131.541

Totaal opbrengsten behandelzorg Zvw

14.676.983

14.056.532

13.481.618

In de verantwoorde omzet van 2020 is € 0,1 miljoen een bijdrage vanuit de MSZ-accentregeling. In 2021 is geen sprake van deze regeling voor de ZG-zorg.

In het najaar van 2021 zijn twee extra behandelgroepen geopend, waardoor de productie hoger is dan 2020.

In 2020 in binnen de ZG een nieuwe financieringssystematiek doorgevoerd. Deze heeft in de beginfase de nodige problemen gekend, waaronder het juiste kunnen declareren en goedgekeurd krijgen van behandelingen. Op basis van doorgevoerde aanpassingen is over 2020 nog een aanvullende bate gerealiseerd van € 0,1 miljoen.

De correctie die in 2020 is vermeld betreft een afwaardering van oude balansposten na intern dossieronderzoek.

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Productie in verslagjaar Adviezen en onderzoek

3.283.337

4.319.044

3.051.741

Toename waarde gestarte AP's voorgaande jaren

339.744

0

273.698

MSZ-accentregeling

548.176

0

776.492

Totaal opbrengsten adviezen en onderzoek

4.171.257

4.319.044

4.101.931

Audiologische producten (DOT’s, voorheen AP’s) worden gefactureerd op basis van afgesproken tarieven met de verschillende zorgverzekeraars.

Gezien de Covid-19 maatregelen is het voor de audiologische centra in navolging van 2020 ook in 2021 niet mogelijk geweest om een volledige productie te draaien. Vooral ziektes van personeel en afmeldingen van patiënten zorgt dat Auris ongeveer 89% van de contractafspraak 2021 als omzet heeft gemaakt. Auris maakt hierdoor in 2021 gebruik van de vangnetregeling om continuïteit van de audiologische zorg te kunnen garanderen. De bijdrage vanuit de regeling is ruim € 0,5 miljoen. Deze bijdrage is nog niet vastgesteld. Echter, de opbrengsten zijn, conform de vangnetregeling, zo goed mogelijk ingeschat.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies (10)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Subsidie gemeentengymlokalen

524.730

427.293

335.902

Subsidie Deelkracht (MJDSP)

755.451

0

860.816

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

794.223

1.011.677

1.055.765

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

2.074.404

1.438.970

2.252.483

Sinds december 2018 is Auris erkend als Expertisecentrum ZG. De erkende ZG-expertisecentra (Kentalis, NSDSK en Auris) vervullen met ingang van 2019 een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van de meerjarige deelsectorplannen, inclusief de bijbehorende onderzoeksvoorstellen. Het meerjarig deelsectorplan 2020-2022 is in gezamenlijkheid tussen de drie erkende instellingen opgesteld en ingediend bij ZonMw. Voor Auris resulteert dit in een subsidieopbrengst van € 755.000,- in 2021. Voor hetzelfde bedrag zijn ook (personeels)lasten gemaakt.

Overige baten (11)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Cursusgelden

188.920

479.574

151.959

Verhuur

153.370

138.635

141.529

Ouderbijdragen

40.023

114.085

49.474

Begeleidingsarrangementen

24.190

0

55.352

Erasmus Medisch Centrum / CI-team

49.006

0

48.007

Detacheringen

44.821

100.025

176.295

Giften en nalatenschappen

9.409

7.700

17.131

Verkoop grond Ammanplein

0

0

1.073.998

Overige

66.725

303.537

328.316

Totaal overige baten

576.464

1.143.556

2.042.061

Een deel van de grond aan het Ammanplein in Rotterdam is verkocht. De levering heeft in 2020 plaats gevonden. De verkoopprijs was € 1,4 miljoen. De grond was opgenomen onder Materiële vaste activa niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en gewaardeerd op € 0,3 miljoen. Hierdoor ontstond in 2020 een verkoopresultaat van € 1,1 miljoen.

Personeelslasten (12)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Lonen en salarissen

72.695.356

95.598.566

71.714.732

Sociale lasten

12.615.203

50.000

11.961.139

Pensioenlasten

11.043.757

0

9.895.665

Overige personeelskosten

10.533.631

9.627.479

9.170.408

Totaal personeelslasten

106.887.947

105.276.045

102.741.944

Als gevolg van een toegenomen aantal fte en loonsverhogingen (inclusief eenmalige uitkeringen) vanuit de cao-PO en de CAO-GZ zijn de salariskosten gestegen ten opzichte van 2020.

Personeelsbestand

Bij de Stichting Koninklijke Auris Groep waren in 2021 gemiddeld 1.325 fte in dienst (2020: 1.286). Voor 2021 was een gemiddelde van 1.329 fte begroot.

Overige personeelskosten

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Mutatie vakantiegeld en -dagen

240.037

0

213.503

Mutatie jubileumvoorziening

0

0

(7.127)

Reis- en verblijfkosten

1.509.956

1.302.592

1.160.580

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

6.626.789

4.147.975

6.889.315

Nascholing en opleiding

1.689.434

1.724.708

1.471.890

Bedrijfsgezondheidszorg

363.266

328.828

269.138

Werving en selectie

182.668

233.650

198.702

Overige

1.151.043

1.889.726

78.048

Af: ziekengeld uitkeringen

(1.229.562)

0

(1.103.641)

Totaal overige personeelskosten

10.533.631

9.627.479

9.170.410

Externe inhuur personeel en uitzendkrachten

De inhuur van personeel is hoger dan begroot. Een aantal kritische formatieplekken zijn extern ingevuld tijdens de werving naar geschikte medewerkers. De plekken betreffen onder andere teamleiders en regiodirecteuren.

Nascholing en opleiding

Ondanks een jaar met Covid-19 is waarde gehecht aan de scholing en opleiding van de professionals. De lasten van 2021 zijn niet veel lager dan de begrote scholingslasten.

WNT-verantwoording 2021

In de jaarrekening is een toelichting opgenomen met betrekking tot de ‘Wet Normering bezoldiging Topinkomens Publieke en Semipublieke Sector’ (hierna: WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is hieronder uiteen gezet.

De leidinggevende topfunctionarissen zijn in dienst bij Stichting Koninklijke Auris Groep. Stichting Koninklijke Auris Groep is geen WNT-plichtige organisatie. De WNT-verantwoording wordt volledig opgenomen in de jaarrekening van Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep. Deze instellingen zijn beiden wel WNT-plichtig.

Om een beeld te geven van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht als waren Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep en Stichting Zorg Koninklijke Auris Groep in één rechtspersoon opgenomen, is in deze jaarrekening een proforma WNT-verantwoording opgenomen. Hierbij is een gecombineerde norm gehanteerd. Deze norm is opgebouwd uit het WNT-maximum

  • voor het onderwijs, complexiteitspunten 13 (als volgt verdeeld: totale baten 8 punten, aantal leerlingen 3 punten en aantal onderwijssoorten en –sectoren 2 punten) en klasse E met een maximum van € 177.000,-;

  • voor de zorg, complexiteitspunten 9 en bezoldigings-klasse III met een maximum van € 170.000,-.

Het gecombineerde bezoldigingsmaximum in 2021 voor Koninklijke Auris Groep is € 175.950,-. De gecombineerde norm van € 175.950,- wordt berekend door 85% van € 177.000,- en 15% van € 170.000,- te nemen.

Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen (proforma berekening, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2021

  

Bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervuling in 2021

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactir in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 152.706

€ 153.019

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.944

€ 22.613

Bezoldiging

€ 175.650

€ 175.632

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 175.950

€ 175.950

   

Af: Onverschuldig betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

   

Totale bezoldiging

€ 175.650

€ 175.632

   

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding als dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

   

Gegevens 2020

  

Bedragen x € 1

W.J.M. Hendrikx

T. van der Wielen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur

Aanvang en einde functievervuling in 2020

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactir in fte)

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging

  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 146.881

€ 147.514

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 21.568

€ 21.053

Bezoldiging

€ 168.449

€ 168.567

   

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 168.590

€ 168.590

   

Af: Onverschuldig betaald en nog niet terug ontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

   

Totale bezoldiging

€ 168.449

€ 168.567

Toezichthoudende topfunctionarissen (proforma berekening individueel WNT-maximum, toelichting zie hierboven)

Gegevens 2021

       

Bedragen x € 1

Drs. P.C. van den Brink

P.A. van Wingaarden

I.C.A.N. Sluiter

J.E.M. van Eerd

E.J. Zevenbergen

D. van der Bijl

J.J. Joppe

Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/11-31/12

-

-

Individueel WNT-maximum

€ 26.393

€ 17.595

€ 17.595

€ 17.595

€ 2.933

-

-

        

Bezoldiging

       

Bezoldiging

€ 17.595

€ 11.613

€ 11.613

€ 11.613

€ 1.935

-

-

Af: Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

-

-

Totale bezoldiging

€ 17.595

€ 11.613

€ 11.613

€ 11.613

€ 1.935

-

-

        

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-

-

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-

-

        

Gegevens 2020

       

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

-

-

1/1 - 31/12

1/5 - 31/12

Individueel WNT-maximum

€ 25.343

€ 16.895

€ 16.895

-

-

€ 16.895

€ 16.895

        

Bezoldiging

       

Bezoldiging

€ 16.895

€ 11.151

€ 11.151

-

-

€ 11.151

€ 11.151

Af: Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

€ 0

-

-

€ 0

€ 0

Totale bezoldiging

€ 16.895

€ 11.151

€ 11.151

-

-

€ 11.151

€ 11.151

Rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Afschrijvingen (13)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Materiële vaste activa

2.235.366

2.330.513

2.146.473

Totaal afschrijvingen

2.235.366

2.330.513

2.146.473

Huisvestingslasten (14)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Huur

663.599

677.442

652.708

Onderhoud

635.303

545.249

55.545

Dotatie onderhoudsvoorziening

1.007.029

1.278.078

1.128.877

Vrijval onderhoudsvoorziening

0

0

0

Energie en water

786.275

838.390

760.894

Schoonmaakkosten

1.220.118

1.135.068

1.382.703

Heffingen

88.435

111.540

91.204

Beveiliging/bewaking

71.149

121.327

144.568

Advies huisvestingsprojecten

243.288

318.508

303.620

Overige huisvestingslasten

308.473

245.138

291.579

Totaal huisvestingslasten

5.023.669

5.270.740

4.811.698

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is in 2021 lager dan de begroting. Dit is een gevolg van de aangepaste eindpositie van de voorziening ultimo 2020 na het herzien van het onderhoudsplan door onze nieuwe adviespartner voor vastgoedzaken.

Overige lasten (15)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Administratie en beheer

512.939

362.500

613.512

Advieskosten

757.799

545.749

1.177.404

Accountantskosten (controle jaarrekening)

292.954

260.000

353.386

Telefoon, porti en kopieerlasten

501.379

585.993

649.262

ICT

4.360.831

3.824.807

4.308.671

Huishoudelijke kosten

179.734

127.304

226.297

Kantoorartikelen

80.708

70.764

67.527

Bestuurslasten (kosten Raad van Toezicht)

81.277

88.000

82.695

Aan- en verkoopkosten en bewaarloon effecten

41.391

0

35.827

Communicatie en PR

244.806

113.363

130.453

Medezeggenschap

8.935

0

(5.639)

Onderwijsspecifieke lasten

1.060.519

1.072.077

894.181

Zorgspecifieke lasten

230.883

247.784

257.308

Contributies en abonnementen

369.452

314.810

253.302

Verzekeringen

106.699

109.731

255.062

Overige

98.314

812.745

122.070

Totaal overige lasten

8.928.620

8.535.627

9.421.317

Financiële baten en lasten (16)

(in euro's)

2021

Begroting 2021

2020

    

Opbrengsten van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

128.442

0

97.627

Overige rentebate en soortgelijke baten

337

0

(54.163)

Waardeveranderingen van overige vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

963.590

0

(83.439)

Overige rentelasten en soortgelijke lasten

(134.632)

0

(4.286)

Totaal financiële baten en lasten

957.737

0

(44.261)