Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Nieuwe financieringsstructuur

Op 1 januari 2020 is landelijk de wijze waarop de Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG-zorg) door zorgverzekeraars wordt gefinancierd, gewijzigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze nieuwe prestatiestructuur ontwikkeld om het inkoopgesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar beter te faciliteren en daarmee de marktwerking en de doelmatigheid van zorg te bevorderen. Deze wijziging maakt de ZG-zorg voor cliënten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders transparanter.

Als gevolg van de door de overheid opgelegde coronamaatregelen vindt ook in 2021 zorg deels op afstand en deels op locatie plaats. Auris zet digitale middelen en innovaties in om cliënten de zorg te kunnen blijven bieden. Ouders en professionals zijn positief over zorg op afstand en ervaren dat ouders meer betrokken zijn bij de zorg van hun kind. Het wordt gezien als aanvulling op de geboden zorg. De ontwikkeling van zorg op afstand is passend bij de landelijke ontwikkeling van de juiste zorg op de juiste plek.

In het interne project ZG 2020 is onderzocht wat de gevolgen van de nieuwe bekostigingsstructuur zijn voor het huidige zorgaanbod. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen de zorg en de opgedane kennis tijdens de coronapandemie. Op grond hiervan is besloten het aanbod van de peuterbehandelgroepen in de zomer van 2022 te wijzigen. Auris is daarmee voorbereid op een financieel gezonde toekomst door met de driedaagse peuterbehandelgroepen naar tweedaagse peuterbehandelgroepen met een pluscomponent op maat over te gaan. De huidige tweedaagse behandelgroepen worden uitgebreid met een pluscomponent. De kwaliteit van het Auris zorgaanbod blijft daarbij behouden. Daarnaast willen we de samenwerking met ouders in de behandeling versterken.

In de nieuwe opzet wordt de pedagogisch behandelaar ingezet als schakel tussen de behandelgroep en de thuissituatie. De pluscomponent is een op maat gemaakt individueel aanbod, dat in modules aan de cliënt wordt aangeboden. Voorbeelden daarvan zijn indirecte logopedie, ambulante behandeling, ouder-kind aanbod en cursussen, die digitaal aangeboden kunnen worden.

INTERACTIEF

Tijdens de eerste Corona-lockdown in 2020 was behandeling op de Auris-locaties niet toegestaan. Dus moesten alternatieven worden bedacht voor behandeling op afstand zodat ook in tijden van een lockdown de behandelingen plaats konden vinden. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en methodes. Zo hebben professionals van Auris taalscripts gemaakt over dagelijkse handelingen in de thuissituatie. De inzet van deze scripts blijken een meerwaarde voor het behandelaanbod voor TOS.

Centraal in het taalscript van INTERACTIEF staat een filmpje van de behandelgroep, taal- of beweegactiviteit van de groep. Het filmpje geeft een voorbeeld van een taalactiviteit thuis en stimuleert om de behandeling thuis voort te zetten, mee te doen en/of herhaling aan te bieden. De filmpjes zijn uitnodigend, prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen en geven ouders praktische voorbeelden. In 2021 is deze pilot succesvol uitgevoerd en INTERACTIEF wordt in 2022 vast onderdeel van het aanbod bij de peuterbehandelgroepen.