Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa

      

(in euro's)

      
  

2021

 

2020

Vaste activa

      

Materiële vaste activa (17)

 

7.653.634

  

8.040.446

 

Financiële vaste activa (18)

 

7.049.070

  

6.162.408

 
   

14.702.704

  

14.202.854

       

Vlottende activa

      

Vorderingen (19)

 

4.898.170

  

4.304.230

 

Liquide middelen (20)

 

13.419.324

  

9.548.643

 
   

18.317.494

  

13.852.874

       

Totaal activa

  

33.020.198

  

28.055.728

       
       

Passiva

      

(in euro's)

 

2021

 

2020

       
       

Eigen vermogen (21)

      

Kapitaal

 

45

  

45

 

Algemene reserve (publiek)

 

22.408.890

  

23.501.137

 

Bestemmingsreserve koersverschillen (publiek)

 

0

  

0

 
   

22.408.935

  

23.501.182

       

Voorzieningen (22)

  

183.625

  

170.084

       

Kortlopende schulden 23)

  

10.427.638

  

4.384.462

       

Totaal passiva

  

33.020.198

  

28.055.728