Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kasstroomoverzicht geconsolideerd 2021

(in euro's)

2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

    

Saldo baten en lasten

 

(782.153)

 

(1.933.607)

     

Aanpassingen voor:

    

* Afschrijvingen en waarderverminderingen

2.235.366

 

1.072.476

 

* Mutaties van voorzieningen

(267.154)

 

775.929

 

* Mutaties van fianciële vaste activa

(963.555)

 

133.041

 
  

1.004.657

 

1.981.446

     

Veranderingen in werkkapitaal

    

* Verloop in vorderingen

1.879.028

 

2.889

 

* Verloop in schulden

1.501.496

 

1.197.195

 
  

3.380.524

 

1.200.084

     

Kasstrom uit bedrijfsoperaties

 

3.603.028

 

1.247.923

     

Ontvangen interest

957.737

 

(44.261)

 
  

957.737

 

(44.261)

     

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

4.560.765

 

1.203.662

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    

Investeringen in materiële vaste activa

(1.965.168)

 

(1.911.680)

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0

 

1.377.019

 

Investeringen in financiële vaste activa

0

 

0

 

Desinvesteringen in fianciële vaste activa

100.000

 

100.000

 
     

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

(1.865.168)

 

(434.661)

     

Mutatie liquide middelen

 

2.695.597

 

769.001

     
     

Stand liquide middelen per 1 januari

23.966.837

 

23.197.836

 

Stand liquide middelen per 31 december

26.662.434

 

23.966.837

 
     

Mutatie liquide middelen

 

2.695.597

 

769.001