Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Systeembeoordeling

Eind 2021 vond een eerste systeembeoordeling plaats. Hiermee wordt een evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en de structuren (instrumentarium) bedoeld. De systeembeoordeling, ook wel directiebeoordeling of management review genoemd, is een uitgelezen kans om te reflecteren op alle inzet die binnen Auris wordt gedaan. De CIIO Maatstaf (gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm), waar Auris voor gecertificeerd is, vraagt om deze systeembeoordeling.

Het doel van de systeembeoordeling is tweeledig:

  • Beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneert: meten we wat we willen weten?

  • Het in beeld krijgen van kansen voor verbetering en deze omzetten in concrete verbeteracties.

Bij een systeembeoordeling gaat dus het niet om het presenteren van de inhoudelijk resultaten, maar om het evalueren van het instrument of systeem zelf.

De Raad van Bestuur stelt naar aanleiding van deze beoordeling vast of alle interne afspraken, procedures, instrumenten en systemen werkbaar zijn, of ze het gewenste resultaat opleveren en of ze bijdragen aan het realiseren van de missie, visie en koers van de organisatie. Zo wordt vormgegeven aan de Check en Act uit de PDCA-cyclus. De uitgevoerde systeembeoordeling had betrekking op de periode september 2020 - september 2021. Deze systeembeoordeling wordt jaarlijks uitgevoerd.

Op basis van de systeembeoordeling is voor 2022 besloten om de volgende punten op te pakken:

  • Herontwerp CEO AD (tevredenheidsonderzoek Ambulante Dienstverlening);

  • Verbeteren P&V-gesprekken door middel van toevoegen benchmark in de T-rapportages;

  • BI-dashboard om de vraag van de gebruiker scherper te formuleren;

  • Gesprekscyclus nieuwe stijl, beter passend bij een lerende organisatie;

  • Evaluatie rol klachtenfunctionaris en verbetering klachten/incidentenregistratie en -rapportage.